Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 557

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 557 là một bảng mã vô cùng hữu dụng khi bạn muốn tìm nguyên nhân xử lý lỗi cho dòng máy này. Bạn có thể tra cứu nhanh tất cả các lỗi và cách xử lý các lỗi chỉ với vài thao tác đơn giản.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Toshiba 557

Mã lỗiChi tiết
C130Mô tả:
Khay ngăn kéo thứ nhất bất thường: Động cơ khay-up-1 không chạy bình thường hoặc Khay ngăn kéo thứ nhất không di chuyển bình thường. (Có thể tải bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ nhất.)

Biện pháp khắc phục:
Khay có di chuyển lên không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của máy cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không. 5. Thầy mạch LGC. Có khay biến cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[E], /[2]/[E], /[3]/[E] ,/[4] /[E ]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem khe có chạm tới biến cảm biến không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
6. Thầy mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo có bị khóa không.
2. Kiểm tra xem giấy có bị khớp nối khi khay đi lên không.
3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
4. Thầy mạch LGC.
C140Mô tả:
Khay ngăn kéo thứ 2 bất thường: Động cơ khay lên-1 không chạy bình thường hoặc Khay ngăn kéo thứ 2 không di chuyển bình thường. (Có thể tải bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ 2.)

Biện pháp khắc phục:
Khay có di chuyển lên không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của máy cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Có khay biến cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[E], /[2]/[E], /[3]/[E] ,/[4] /[E ]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem khe có chạm tới biến cảm biến không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
6. Thầy mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo có bị khóa không.
2. Kiểm tra xem giấy có bị khớp nối khi khay đi lên không.
3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
4. Thầy mạch LGC.
C150Mô tả:
Khay ngăn kéo thứ 3 bất thường: Động cơ khay lên-2 không chạy bình thường hoặc Khay ngăn kéo thứ 3 không di chuyển bình thường. (Có thể tải bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ 3.)

Biện pháp khắc phục:
Khay có di chuyển lên không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của máy cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Có khay biến cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[E], /[2]/[E], /[3]/[E] ,/[4] /[E ]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem khe có chạm tới biến cảm biến không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
6. Thầy mạch LGC.

1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo có bị khóa không.
2. Kiểm tra xem giấy có bị khớp nối khi khay đi lên không.
3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
4. Thầy mạch LGC.
C160Mô tả:
Khay ngăn kéo thứ 4 bất thường: Động cơ khay lên-2 không chạy bình thường hoặc Khay ngăn kéo thứ 4 không di chuyển bình thường. (Có thể tải bất kỳ ngăn nào khác ngoài ngăn thứ 4.)

Biện pháp khắc phục:
Khay có di chuyển lên không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-276,278,279,280) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của máy cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN331 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Có khay biến cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[E], /[2]/[E], /[3]/[E] ,/[4] /[E ]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329, CN328, CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem khe có chạm tới biến cảm biến không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
6. Thầy mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem chốt định vị của ngăn kéo có bị khóa không.
2. Kiểm tra xem giấy có bị khớp nối khi khay đi lên không.
3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
4. Thầy mạch LGC.
C180Mô tả:
Động cơ khay đôi LCF bất thường: Động cơ khay đôi LCF không chạy bình thường hoặc khay Tandem LCF không di chuyển bình thường. (Có thể tải bất kỳ ngăn kéo nào khác ngoài Tandem LCF.)

Biện pháp khắc phục:
Khay có di chuyển không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-270) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay đôi LCF có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên mạch LCF và mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thầy động cơ khay LCF.
6. Thầy mạch LGC. Có Bộ cảm biến ngăn kéo/khay bài hát khay LCF thứ 3 và cảm biến cuối bài hát LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[3]/[E], /[8]/[F]) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem khe có chạm tới các biến cảm biến hay không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên mạch LCF và mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thầy mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem cơ chế truyền thông có bất thường không.
2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
3. Thầy mạch LGC.
C1A0Mô tả:
Sự cố bất thường của động cơ hàng rào cuối LCF của Tandem: Động cơ hàng rào cuối LCF của Tandem không chạy bình thường hoặc hàng rào cuối LCF của Tandem không chuyển bình thường. (Có thể tải bất kỳ ngăn kéo nào khác ngoài Tandem LCF.)

Biện pháp khắc phục:
Động cơ hàng rào cuối cùng Tandem LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-207) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của động cơ hàng rào cuối cùng LCF Tandem có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên mạch LCF và mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế động cơ hàng rào cuối Tanden LCF.
6. Thầy mạch LGC. Có cảm biến vị trí chặn hàng rào cuối LCF có hoạt động không?(Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[8]/[G], /[8]/[H]) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem khe có chạm tới các biến cảm biến hay không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên mạch LCF và mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thầy mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem cơ chế truyền thông có bất thường không.
2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
3. Thầy mạch LGC.
C1C0Mô tả:
Động cơ khay LCF tùy chọn bất thường: Động cơ khay LCF tùy chọn không chạy bình thường hoặc khay LCF tùy chọn không di chuyển bình thường. (Có thể tải bất kỳ ngăn kéo nào khác ngoài tùy chọn LCF.)

Biện pháp khắc phục:
Là động cơ khay lái xe? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-271) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối trên máy khay LCF có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem các đầu nối J851 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu kết nối của biến cảm biến trên khay có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem bộ truyền động có chạm tới biến cảm ứng không.
5. Thầy bo mạch LCF.
6. Thầy mạch LGC.
Có khay biến cảm biến có hoạt động không?(Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX] TẮT/[5]/[E] ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến khay có bị ngắt kết nối không.
2 . Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không J851 trên bo mạch LCF không bị ngắt kết nối
3. Kiểm tra xem bộ truyền động có chạm vào cảm biến không
4. Kiểm tra xem chân đầu nối có bị ngắt kết nối không không và dây cuối có bị hở mạch không
5. Thay thế bo mạch LCF
6. Thay thế bo mạch LGC .

1 . Kiểm tra xem cơ chế nâng khay có gì bất thường không
2. Thay thế bo mạch LCF
3 .Thầy bo mạch LGC.
C260Mô tả:
Lỗi phát hiện đỉnh: Không phát hiện ánh sáng của đèn phơi sáng (tham chiếu màu trắng) khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Đèn phơi sáng có sáng không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-267) ↓ → YES →
1. Kiểm tra xem các đầu kết nối trên mạch CCD và SLG có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem bảng hiệu chỉnh bóng có bị bong ra hoặc bị bẩn không.
3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng CCD có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SLG có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
5. Thay thế bộ định vị kính.
6. Thầy bo mạch SLG.
KHÔNG
1. Kiểm tra xem các đầu nối của đèn báo sáng và các biến thường xuyên bị ngắt kết nối.
2. Kiểm tra mạch SLG nếu chân đầu nối CN1 bị ngắt kết nối và bộ dây điện bị đoản mạch hoặc hở mạch.
3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SLG có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
4. Thầy bo mạch SLG.
5. Thay đổi tần số.
6. Thay đèn phơi sáng.
C270Mô tả:
Cảm biến vị trí các nhà vận chuyển không được TẮT trong một khoảng thời gian xác định: Các toa xe không dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu của chúng trong một khoảng thời gian xác định.

Biện pháp khắc phục:
Thao tác cấm đầu kính và di chuyển các đầu trang sang trang. BẬT nguồn và kiểm tra các mục sau. Các toa xe có di chuyển nhẹ về hướng cho ăn không? Các toa tàu có ở vị trí khác với vị trí ban đầu không? ll → YES →
1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SLG có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
2. Thầy bo mạch SLG.
KHÔNG
1. Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối và dây có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên mạch SLG có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
3. Thầy bo mạch SLG.
C280
Mô tả:
Cảm biến vị trí các nhà vận chuyển không BẬT trong một khoảng thời gian xác định: Các toa xe không đến được vị trí ban đầu của chúng trong một khoảng thời gian xác định.

Biện pháp khắc phục:
Các toa xe có gây ra tiếng ồn lớn sau khi đến vị trí ban đầu không? ↓ → CÓ → Cảm biến vị trí nhà vận chuyển chưa được BẬT.
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của biến cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Thay đổi cảm biến vị trí nhà vận chuyển.
3. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SLG có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
4. Thầy bo mạch SLG. KHÔNG Toa tàu dừng ở vị trí ban đầu và không di chuyển.
1. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và bộ dây điện có bị đoản mạch hoặc không ngắt mạch hay không.
2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên mạch SLG có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
3. Thầy bo mạch SLG.
C360Mô tả:
Động cơ truyền bộ làm sạch dây bất thường: Động cơ truyền bộ làm sạch dây không chạy bình thường hoặc bộ làm sạch dây sạc không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bộ sạc chính có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem bộ truyền động làm sạch dây có đang chạy không.
(3) Công tắc phát hiện vị trí bộ làm sạch dây có hoạt động không?
(4) Thầy mạch LGC.
C370Mô tả:
Động cơ đai cam truyền không bình thường: Động cơ đai cam truyền không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.

Biện pháp khắc phục:
(1) Bộ phận băng đạp có hoạt động bình thường không? (không có dữ liệu lạ hoặc bột mực).
(2) Kiểm tra xem đầu nối của động cơ cam đai truyền có bị ngắt kết nối không.
(3) Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
(4) Kiểm tra xem các yêu cầu trên LVPS có được coi là không.
(5) Kiểm tra xem cảm biến phát hiện ra đai truyền thông và cảm biến phát hiện ra cảm xúc với dải truyền thông có hoạt động bình thường không.
(6) Thầy động cơ cam truyền đai.
(7) Thầy mạch LGC.
C411Mô tả:
Sự bất thường của nhiệt điện trở/bộ gia nhiệt khi BẬT nguồn: Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
1.Kiểm tra điện áp nguồn (1) Kiểm tra xem điện áp nguồn có bình thường không. (Điện áp trong quá trình hoạt động có phải là ±10% điện áp định mức không?) 2.Kiểm tra các điện trở nhiệt (1) Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem các điện trở nhiệt ở giữa và hai bên (phía trước, phía sau) có tiếp xúc đúng với bề mặt của con lăn cuộn nhiệt áp không? (3) Kiểm tra xem các dây cáp của điện trở nhiệt trung tâm và các bên (trước, sau) có bị hở mạch không. 3. Kiểm tra mạng cục bộ nóng (1) Kiểm tra cuộn dây IH có bị truy cập không. (2) Kiểm tra xem đầu nối của cuộn dây IH có bị ngắt không. (3) Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị nổ không. (4) Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng điều khiển IH có bị ngắt kết nối không (đầu nối vào AC và đầu nối LGC I/F CN455).(5) Kiểm tra xem bảng điều khiển IH có bất thường không.
• Thầy bo mạch điều khiển IH. 4. Kiểm tra mạch LGC (1) Kiểm tra xem các đầu nối CN332,CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch. (3) Thầy mạch LGC. 5. Xóa trạng thái bộ đếm Sau khi giải quyết sự cố gây ra lỗi [C411/C412], hãy thực hiện như sau: (1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập "400", rồi nhấn [BẮT ĐẦU]. (3) Thay đổi trạng thái bộ đếm giá trị hiện tại ở "1" hoặc "2" thành "0", sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411/C412]). (4) TẮT NGUỒN rồi BẬT LẠI. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường.(1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập "400", rồi nhấn [BẮT ĐẦU]. (3) Thay đổi trạng thái bộ đếm giá trị hiện tại ở "1" hoặc "2" thành "0", sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411/C412]). (4) TẮT NGUỒN rồi BẬT LẠI. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường. (1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập "400", rồi nhấn [BẮT ĐẦU]. (3) Thay đổi trạng thái bộ đếm giá trị hiện tại ở "1" hoặc "2" thành "0", sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411/C412]). (4) TẮT NGUỒN rồi BẬT LẠI. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường.
C412Mô tả:
Sự bất thường của nhiệt điện trở/bộ gia nhiệt khi BẬT nguồn: Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
1.Kiểm tra điện áp nguồn (1) Kiểm tra xem điện áp nguồn có bình thường không. (Điện áp trong quá trình hoạt động có phải là ±10% điện áp định mức không?) 2.Kiểm tra các điện trở nhiệt (1) Kiểm tra xem các đầu nối có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem các điện trở nhiệt ở giữa và hai bên (phía trước, phía sau) có tiếp xúc đúng với bề mặt của con lăn cuộn nhiệt áp không? (3) Kiểm tra xem các dây cáp của điện trở nhiệt trung tâm và các bên (trước, sau) có bị hở mạch không. 3. Kiểm tra mạng cục bộ nóng (1) Kiểm tra cuộn dây IH có bị truy cập không. (2) Kiểm tra xem đầu nối của cuộn dây IH có bị ngắt không. (3) Kiểm tra xem bộ điều nhiệt có bị nổ không. (4) Kiểm tra xem các đầu nối trên bảng điều khiển IH có bị ngắt kết nối không (đầu nối vào AC và đầu nối LGC I/F CN455).(5) Kiểm tra xem bảng điều khiển IH có bất thường không.
• Thầy bo mạch điều khiển IH. 4. Kiểm tra mạch LGC (1) Kiểm tra xem các đầu nối CN332,CN334 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch. (3) Thầy mạch LGC. 5. Xóa trạng thái bộ đếm Sau khi giải quyết sự cố gây ra lỗi [C411/C412], hãy thực hiện như sau: (1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập "400", rồi nhấn [BẮT ĐẦU]. (3) Thay đổi trạng thái bộ đếm giá trị hiện tại ở "1" hoặc "2" thành "0", sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411/C412]). (4) TẮT NGUỒN rồi BẬT LẠI. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường.(1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập "400", rồi nhấn [BẮT ĐẦU]. (3) Thay đổi trạng thái bộ đếm giá trị hiện tại ở "1" hoặc "2" thành "0", sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411/C412]). (4) TẮT NGUỒN rồi BẬT LẠI. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường. (1) BẬT nguồn trong khi nhấn đồng thời [0] và [8]. (2) Nhập "400", rồi nhấn [BẮT ĐẦU]. (3) Thay đổi trạng thái bộ đếm giá trị hiện tại ở "1" hoặc "2" thành "0", sau đó nhấn [ENTER] hoặc [INTERRUPT] (để hủy [C411/C412]). (4) TẮT NGUỒN rồi BẬT LẠI. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường.
C443Mô tả:
Máy nhiệt độ bất thường sau khi đánh giá bất thường (không đạt đến nhiệt độ trung gian)

Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ gia nhiệt và bo mạch LGC Kiểm tra các bộ phận theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411/C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "3", "5", "6", "9", "19", "21", "22", "23", " 24" , "25" , "27" or "29" to "0" for [C44X], thực hiện các quy trình tương tự như quy trình cho [C41X].
• The status status value as after in the following field. - Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: "3", "5" hoặc "6" - Lỗi xảy ra sau khi thiết bị có sẵn: "7" - Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 °C hoặc cao hơn,nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250°C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 270°C trở lên: "9", "19", "21", "22", "23", "25", "27" hoặc "29". - Xảy ra lỗi khi in: "24" hoặc "25" - Xảy ra lỗi khi tiết kiệm năng lượng: "26" hoặc "27" - Xảy ra kẹt giấy: "28" hoặc "29"
C445Sự miêu tả:
Máy vận hành bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ cuối khi chạy)

Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ gia nhiệt và bo mạch LGC Kiểm tra các bộ phận theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411/C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "3", "5", "6", "9", "19", "21", "22", "23", " 24" , "25" , "27" or "29" to "0" for [C44X], thực hiện các quy trình tương tự như quy trình cho [C41X].
• The status status value as after in the following field. - Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: "3", "5" hoặc "6" - Lỗi xảy ra sau khi thiết bị có sẵn: "7" - Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 °C hoặc cao hơn,nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250°C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 270°C trở lên: "9", "19", "21", "22", "23", "25", "27" hoặc "29". - Xảy ra lỗi khi in: "24" hoặc "25" - Xảy ra lỗi khi tiết kiệm năng lượng: "26" hoặc "27" - Xảy ra kẹt giấy: "28" hoặc "29"
C446Mô tả:
Máy vận hành bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ cuối khi chạy)

Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ gia nhiệt và bo mạch LGC Kiểm tra các bộ phận theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411/C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "3", "5", "6", "9", "19", "21", "22", "23", " 24" , "25" , "27" or "29" to "0" for [C44X], thực hiện các quy trình tương tự như quy trình cho [C41X].
• The status status value as after in the following field. - Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: "3", "5" hoặc "6" - Lỗi xảy ra sau khi thiết bị có sẵn: "7" - Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 °C hoặc cao hơn,nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250°C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 270°C trở lên: "9", "19", "21", "22", "23", "25", "27" hoặc "29". - Xảy ra lỗi khi in: "24" hoặc "25" - Xảy ra lỗi khi tiết kiệm năng lượng: "26" hoặc "27" - Xảy ra kẹt giấy: "28" hoặc "29"
C447Mô tả:
Máy làm việc bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng)

Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ gia nhiệt và bo mạch LGC Kiểm tra các bộ phận theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411/C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "3", "5", "6", "9", "19", "21", "22", "23", " 24" , "25" , "27" or "29" to "0" for [C44X], thực hiện các quy trình tương tự như quy trình cho [C41X].
• The status status value as after in the following field. - Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: "3", "5" hoặc "6" - Lỗi xảy ra sau khi thiết bị có sẵn: "7" - Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240 °C hoặc cao hơn,nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250°C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 270°C trở lên: "9", "19", "21", "22", "23", "25", "27" hoặc "29". - Xảy ra lỗi khi in: "24" hoặc "25" - Xảy ra lỗi khi tiết kiệm năng lượng: "26" hoặc "27" - Xảy ra kẹt giấy: "28" hoặc "29"
C449Mô tả:
Máy sưởi bất thường sau khi phán đoán bất thường (quá nóng)

Biện pháp khắc phục:
1,2.3. Kiểm tra nhiệt điện trở, Bộ gia nhiệt và bo mạch LGC Kiểm tra các bộ phận trên theo quy trình 1, 2 và 3 cho [C411/C412]. 4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "3", "5", "6", "9", "19", "21", "22", "23", " 24" , "25" , "27" hoặc "29" thành "0" cho [C44X], thực hiện quy trình tương tự như quy trình cho [C41X].
• Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. - Lỗi xảy ra trong quá trình khởi động: "3", "5" hoặc "6" - Lỗi xảy ra sau khi thiết bị đã sẵn sàng: "7" - Nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là 240°C hoặc cao hơn, nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 250°C trở lên hoặc nhiệt độ được phát hiện bởi nhiệt điện trở bên là 270°C trở lên: "9", "19", "21", "22", "23", "25 ", "27" hoặc "29". - Xảy ra lỗi khi in: "24" hoặc "25" - Xảy ra lỗi khi tiết kiệm năng lượng: "26" hoặc "27" - Xảy ra kẹt giấy: "28" hoặc "29"
C465Mô tả:
Con lăn nhiệt điện trở bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (bất thường về nhiệt độ cuối trước khi chạy)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra nhiệt điện trở con lăn áp lực (1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt không.
(2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt của con lăn áp suất có tiếp xúc đúng cách với bề mặt của con lăn cuộn nhiệt áp không.
(3) Kiểm tra xem dây nịt của con lăn nhiệt điện trở có bị hở mạch không.
2. Kiểm tra bo mạch LGC
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(3) Thay bo mạch LGC.
3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "5", "6", "7", "8", "18", "20", "24", "26" hoặc " 28" đến "0"
C466Mô tả:
Con lăn nhiệt điện trở bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (bất thường về nhiệt độ cuối trước khi chạy)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra nhiệt điện trở con lăn áp lực
(1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt không.
(2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt của con lăn áp suất có tiếp xúc đúng cách với bề mặt của con lăn cuộn nhiệt áp không.
(3) Kiểm tra xem dây nịt của con lăn nhiệt điện trở có bị hở mạch không.
2. Kiểm tra bo mạch LGC
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(3) Thay bo mạch LGC.
3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "5", "6", "7", "8", "18", "20", "24", "26" hoặc " 28" đến "0"
C467Mô tả:
Con lăn nhiệt điện trở bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (bất thường nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra nhiệt điện trở con lăn áp lực
(1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt không.
(2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt của con lăn áp suất có tiếp xúc đúng cách với bề mặt của con lăn cuộn nhiệt áp không.
(3) Kiểm tra xem dây nịt của con lăn nhiệt điện trở có bị hở mạch không.
2. Kiểm tra bo mạch LGC
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(3) Thay bo mạch LGC.
3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "5", "6", "7", "8", "18", "20", "24", "26" hoặc " 28" đến "0"
C468Mô tả:
Con lăn nhiệt điện trở bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (quá nóng)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra nhiệt điện trở con lăn áp lực
(1) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt không.
(2) Kiểm tra xem điện trở nhiệt của con lăn áp suất có tiếp xúc đúng cách với bề mặt của con lăn cuộn nhiệt áp không.
(3) Kiểm tra xem dây nịt của con lăn nhiệt điện trở có bị hở mạch không.
2. Kiểm tra bo mạch LGC
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(3) Thay bo mạch LGC. 3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "5", "6", "7", "8", "18", "20", "24", "26" hoặc " 28" đến "0"
C471Mô tả:
Điện áp nguồn IH bất thường hoặc bất thường ban đầu IH (bất thường ban đầu của bảng IH)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong phạm vi quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên))
2. Kiểm tra bộ điều nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị nổ không.
3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, đầu nối LGC I/F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị đứt không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH.
4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (3) Thay bo mạch LGC.
5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không.
6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị "10", "11", "12",
C472Mô tả:
Điện áp nguồn IH bất thường (bất thường về nguồn điện)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong phạm vi quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên))
2. Kiểm tra bộ điều nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị nổ không.
3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, đầu nối LGC I/F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị đứt không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH.
4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (3) Thay bo mạch LGC.
5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không.
6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị "10", "11", "12",
C473Mô tả:
Điện áp nguồn IH bất thường (bất thường giới hạn trên của điện áp nguồn)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong phạm vi quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên))
2. Kiểm tra bộ điều nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị nổ không.
3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, đầu nối LGC I/F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị đứt không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH.
4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (3) Thay bo mạch LGC.
5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không.
6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị "10", "11", "12",
C474Mô tả:
Điện áp nguồn IH bất thường (bất thường giới hạn điện áp nguồn thấp hơn)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong phạm vi quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên))
2. Kiểm tra bộ điều nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị nổ không.
3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, đầu nối LGC I/F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị đứt không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH.
4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (3) Thay bo mạch LGC.
5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không.
6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị "10", "11", "12",
C475Mô tả:
Điện áp nguồn IH bất thường (nguồn điện bất thường khi mở cửa)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp đầu vào AC Kiểm tra xem điện áp đầu vào AC có nằm trong phạm vi quy định không. (đặc biệt là khi máy sưởi BẬT sau khi BẬT nguồn (máy photocopy đang nóng lên))
2. Kiểm tra bộ điều nhiệt Kiểm tra xem bộ điều chỉnh nhiệt có bị nổ không.
3. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem đầu nối đầu vào AC trên bảng điều khiển IH, đầu nối LGC I/F CN455 có bị ngắt kết nối không? (2) Kiểm tra xem cầu chì trên bảng điều khiển IH có bị đứt không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH.
4. Kiểm tra bo mạch LGC (1) Kiểm tra xem đầu nối CN332,CN334 và CN360 có bị ngắt kết nối không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (3) Thay bo mạch LGC.
5. Kiểm tra bộ điều chỉnh chuyển mạch Kiểm tra xem đầu nối CN414 có bị ngắt kết nối không.
6. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi các giá trị "10", "11", "12",
C480Mô tả:
IH bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bảng điều khiển IH và bảng LGC (1) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (2) Thay thế bảng điều khiển IH. (3) Thay bo mạch LGC. (4) Kiểm tra xem các bó dây kết nối bo mạch IH và bo mạch LGC có bị hở mạch không.
2. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị "15" của bộ đếm trạng thái (08-400) thành "0"
C481Mô tả:
IGBT bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoạt động của quạt IH Kiểm tra xem quạt IH có quay bình thường không. (Đầu nối có được kết nối chắc chắn không?)
2. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem IGBT hoặc tấm bức xạ IGBT có bình thường không. (Tấm bức xạ có được gắn chắc chắn không?) (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH. 3. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị "14" của bộ đếm trạng thái (08-400) thành "0".
C490Mô tả:
Mạch điều khiển IH bất thường hoặc cuộn dây IH bất thường: Mạch điều khiển IH ở điều kiện bất thường hoặc cuộn dây IH bị đứt hoặc bị đoản mạch.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điện áp nguồn Điện áp có bình thường không? (Điện áp trong quá trình vận hành có phải là ±10% điện áp định mức không?)
2. Kiểm tra bảng điều khiển IH (1) Kiểm tra xem dây nịt của cuộn dây IH có bị nới lỏng không. (2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (3) Thay thế bảng điều khiển IH.
3. Kiểm tra cuộn dây IH (1) Kiểm tra xem cuộn dây có bị đứt hoặc chập không. (2) Thay cuộn dây IH.
4. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "17" thành "0". Có thể xóa [C47X], [C481] và [C490] bằng cách TẮT và BẬT công tắc chính miễn là sự cố đã được giải quyết và bộ đếm trạng thái không phải thay đổi thành "0". Giá trị của bộ đếm trạng thái vẫn còn cho đến khi cuộc gọi dịch vụ tiếp theo ghi đè lên giá trị.
C4A0Mô tả:
kết thúc làm sạch web

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mạng lưới làm sạch có còn không.
(2) Kiểm tra xem đầu nối CN332 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
(3) Kiểm tra xem có bất thường ở cảm biến web không.
(4) Thay bo mạch LGC.
C4B0Mô tả:
Bộ đếm nhiệt áp bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bo mạch LGC
(1) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(2) Kiểm tra xem NVRAM đã được gắn chưa.
(3) Thay bo mạch LGC.
2. Xóa bộ đếm trạng thái Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại (08-400) "30 trở lên" hoặc "4" thành "0".
C550Mô tả:
Lỗi giao diện RADF: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa RADF và máy quét.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem dây nịt kết nối bảng ADF và bảng SLG có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
(2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng ADF có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(3) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(4) Thay bo mạch ADF.
(5) Thay bo mạch SLG.
C560Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và PFC

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn xung quanh IC57 và IC58 trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(2) Thay bo mạch LGC.
C570Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và bo mạch IPC

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bảng LGC và bảng IPC có được kết nối đúng cách không.
(2) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng IPC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(3) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(4) Thay bo mạch IPC.
(5) Thay bo mạch LGC.
C580Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng IPC và hoàn thiện

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bộ hoàn thiện chỉ được xác định có được gắn vào không.
(2) Kiểm tra xem dây kết nối bo mạch IPC và bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc ngắt mạch không.
(3) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng IPC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
(4) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có bị đoản mạch hoặc ngắt mạch không.
(5) Thầy bo mạch IPC.
(6) Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.
C590Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa Engine-CPU và Laser-CPU

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem dây ngay giữa bo mạch LGC và bo mạch PLG có bị ngắt kết nối hoặc ngắt mạch không.
(2) Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn xung quanh IC13, IC58, IC125 và CN342 trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
(3) Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn xung quanh IC9, IC25, IC32 và CN204 trên bo mạch PLG có bị đo lường mạch hay không.
(4) Kiểm tra xem đầu nối CN104 trên bo mạch SYS và CN130, CN133 trên bo mạch SYSIF có bị ngắt kết nối không.
(5) Thầy mạch LGC.
(6) Thầy bo mạch PLG.
(7) Thầy bo mạch SYSIF
C5A1Mô tả:
Dữ liệu NVRAM bất thường (bảng LGC)

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem NVRAM đã được cài đặt chưa chính xác.
(2) Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên NVRAM có bị đoản mạch hoặc bị hở mạch không.
(3) Thầy NVRAM.
(4) Thầy mạch LGC.
C730Mô tả:
Lỗi RADF EEPROM: Dữ liệu bất thường xảy ra trong quá trình ghi EEPROM của RADF được thực hiện.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra IC-1, -2 và xung quanh trên bảng RADF để xem có bị cháy hoặc đoản mạch không.
2. Thay thế Thay thế bảng RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho biến cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
C880Mô tả:
RADF cấm khởi động cơ tải bất thường: Một lỗi tín hiệu đã được phát hiện khi cơ đang quay

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN76 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối từ cơ cấp liệu cấm đầu của RADF hoặc các dây cáp có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
2. Thay thế động cơ ban đầu RADF.
C890Mô tả:
RADF đọc động cơ bất thường: Một tín hiệu lỗi đã được phát hiện khi động cơ đang quay.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN76 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối từ cơ đọc RADF hoặc các bó dây có bị ngắt mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
2. Thay thế máy đọc RADF.
C8A0Mô tả:
RADF cấm đảo ngược động cơ bất thường: Một tín hiệu báo lỗi đã được phát hiện khi động cơ đang quay.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN77 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối từ động cơ đảo chiều cấm đầu của RADF hoặc các dây cáp có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
2. Thay thế động cơ đảo ngược lệnh cấm đầu RADF.
C8B0Mô tả:
RADF cấm khởi động cơ bất thường: Một lỗi tín hiệu đã được phát hiện khi cơ đang quay

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem đầu nối CN78 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối từ động cơ thoát RADF gốc hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
2. Thay thế động cơ thoát lệnh cấm RADF.
C8C0Mô tả:
Cảm biến bắt đầu đọc gốc RADF bất thường: Việc điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc gốc đã được thực hiện, nhưng kết thúc không thành công.
Biện pháp khắc phục:
C8E0Mô tả:
Giao thức truyền thông RADF bất thường: Hệ thống phải dừng lại do xảy ra sự cố bất thường trong điều khiển.

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT NGUỒN rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.
C940Mô tả:
Unexpected engine-CPU

Biện pháp khắc phục:
“Gọi dịch vụ” có hiển thị ngay cả sau khi TẮT nguồn và BẬT lại không? → KHÔNG → Để yên và xem điều gì sẽ xảy ra. CÓ 1. Kiểm tra xem mẫu mạch giữa Động cơ-CPU và Từ tính có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
2. Thay mạch LGC nếu lỗi này thường xuyên xảy ra.
C970Mô tả:
Rò rỉ máy tính áp dụng cao bất thường: Phát hiện rò rỉ điện áp cao của bộ sạc chính.

Biện pháp khắc phục:
(1) Bộ quản lý chính có được lắp đặt chắc chắn không?
(2) Kiểm tra xem lò xo của điểm tiếp xúc nguồn cao áp có bị biến dạng không.
(3) Kiểm tra xem dây sạc chính có được xếp hạng hoặc mạng lưới sạc chính có bị biến dạng không.
(4) Kiểm tra xem có vật lạ nào trên bộ sạc chính hoặc bộ lọc chính không.
(5) Thay thế máy biến áp cao thế.
(6) Thầy mạch LGC.
CA10Mô tả:
Động cơ đa giác bất thường: Động cơ đa giác không chạy bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Là động cơ đa giác quay? ↓ → KHÔNG → (e-STUDIO555/655)
1. Kiểm tra xem đầu nối CN209 trên bo mạch PLG có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem dây có bị ngắt mạch không và chốt nối có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN209 trên mạch PLG hay không. Chân 1: 27±1V, Chân 2: GND, Chân 5: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Chân 4: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Chân 3: Không chạm vào.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PLG có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
5. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
6. Thầy bo mạch PLG. (e-STUDIO755/855)
1. Kiểm tra xem đầu nối CN206 trên bo mạch PLG có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem dây có bị ngắt mạch không và chốt nối có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN206 trên mạch PLG hay không. Chân 5: 24±1V, Chân 4: GND, Chân 3: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Chân 2: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Chân 1: Không chạm vào.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PLG có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
5. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
6. Thầy bo mạch PLG. Hình ảnh đầu ra có bị biến dạng không? ↓ → KHÔNG → (e-STUDIO555/655)
1. Kiểm tra xem đầu nối CN209 trên bo mạch PLG sắp bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem dây có sắp bị ngắt mạch không và chốt kết nối có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN209 trên mạch PLG hay không. Chân 1: 27±1V, Chân 2: GND, Chân 5: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Chân 4: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Chân 3: Không chạm vào.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PLG có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
5. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ laze có dừng không.
6. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ laze có bị chặn không.
7. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
8. Thầy bo mạch PLG. (e-STUDIO755/855)
1. Kiểm tra xem đầu nối CN206 trên bo mạch PLG có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem dây có sắp bị ngắt mạch không và chốt kết nối có bị ngắt kết nối không.3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên các chân của đầu nối CN206 trên mạch PLG hay không. Chân 5: 24±1V, Chân 4: GND, Chân 3: Nhỏ hơn hoặc bằng 1V (Lo), Chân 2: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 V (Lo), Chân 1: Không chạm vào. 4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PLG có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
5. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ laze có dừng không.
6. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ laze có bị chặn không.
7. Thay thế bộ phận quang học lười biếng. 8. Thầy bo mạch PLG. CÓ
1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PLG có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
2. Kiểm tra xem dây kết nối đất của thiết bị cao áp (ví dụ: thiết bị phát triển, thiết bị truyền tải) có được kết nối chắc chắn không.3. Kiểm tra xem điểm tiếp xúc phân cực của thiết bị cao áp có chắc chắn không. (Kiểm tra xem điểm này có bị bẩn không.)
4. Kiểm tra xem các loại kim loại của hệ thống vận chuyển có được kết nối chắc chắn không. 5. Kiểm tra xem thiết bị đã được kết nối chắc chắn chưa?
6. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ laze có dừng không. 7. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ laze có bị chặn không.
8. Thay thế bộ phận quang học lười biếng. bộ truyền) được kết nối toàn bộ với mặt đất.
3. Kiểm tra xem điểm tiếp xúc phân cực của thiết bị cao áp có chắc chắn không. (Kiểm tra xem điểm này có bị bẩn không.)
4. Kiểm tra xem các loại kim loại của hệ thống vận chuyển có được kết nối chắc chắn không.
5. Kiểm tra xem thiết bị đã được kết nối chắc chắn chưa? 6. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ laze có dừng không.
7. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ laze có bị chặn không.
8. Thay thế bộ phận quang học lười biếng. bộ truyền) được kết nối toàn bộ với mặt đất.
3. Kiểm tra xem điểm tiếp xúc phân cực của thiết bị cao áp có chắc chắn không. (Kiểm tra xem điểm này có bị bẩn không.)
4. Kiểm tra xem các loại kim loại của hệ thống vận chuyển có được kết nối chắc chắn không.
5. Kiểm tra xem thiết bị đã được kết nối chắc chắn chưa?
6. Kiểm tra xem quạt làm mát bộ laze có dừng không.
7. Kiểm tra xem khu vực hút gió của quạt làm mát bộ laze có bị chặn không.
8. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
CA20Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa H: Không thể phát tia laser tại bảng SNS.

Biện pháp khắc phục:
(e-STUDIO555/655) Bộ dây kết nối đầu nối (J207) trên bo mạch PLG và đầu nối trên bo mạch LDR1 có bị hở mạch không? Các đầu kết nối bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối đầu nối (CN202) trên bo mạch PLG và đầu nối trên bo mạch SNS có bị hở mạch không? Các đầu kết nối bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? (e-STUDIO755/855) Bộ dây kết nối đầu nối (J207) trên bo mạch PLG và đầu nối trên bo mạch LDR1 có bị hở mạch không? Các đầu kết nối bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? Bộ dây nối đầu (J208) trên bo mạch PLG và đầu nối trên bo mạch LDR1 có bị hở mạch không? Các đầu kết nối bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối đầu nối (J210) trên bo mạch PLG và đầu nối trên bo mạch SNS có bị hở mạch không?Các đầu kết nối bị hỏng hoặc bị ngắt kết nối không? ↓ → KHÔNG → (e-STUDIO555/655)
1. Thay dây nóng. Reconnect end connection.
2. Kiểm tra xem đầu nối (J207) trên bo mạch PLG có giữ dây an toàn không? 3. Kiểm tra xem các tín hiệu sau có được truyền trên chân của đầu nối (CN1) trên bo mạch PLG không? Chân 1: 5V, Chân 3: 0V
4. Thay thế bộ quang học lười biếng. (e-STUDIO755/855) 1. Thầy dây quản. Reconnect end connection.
2. Kiểm tra xem đầu nối (J207,J208) trên bo mạch PLG có giữ dây an toàn không?
3. Thay thế bộ phận quang học lười biếng. CÓ
1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PLG có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
2. Kiểm tra xem dây kết nối đất của thiết bị cao áp (ví dụ: thiết bị phát triển, thiết bị truyền tải) có được kết nối chắc chắn không.
3. Kiểm tra xem điểm tiếp xúc phân cực của thiết bị cao áp có chắc chắn không. (Kiểm tra xem điểm đó có bị ố không.)
4. Kiểm tra xem các loại kim loại của hệ thống chuyển đổi khí hậu có được kết nối với đất an toàn không.
5. Kiểm tra xem thiết bị đã được kết nối chắc chắn chưa?
6. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
CA30Mô tả:
Lỗi điều chỉnh dữ liệu quét thứ cấp

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây cáp nào giữa bo mạch PLG và Gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền chậm và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây. Reconnect end connection. KHÔNG
1. Thầy bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
CA41Mô tả:
Bộ so sánh cửa sổ bất thường (lỗi trong quá trình điều khiển quét thứ cấp)

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây cáp nào giữa bo mạch PLG và Gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền chậm và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây. Reconnect end connection. KHÔNG
1. Thầy bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
CA42Mô tả:
Lỗi tín hiệu cảm biến bận (lỗi trong quá trình điều khiển quét thứ cấp)

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây cáp nào giữa bo mạch PLG và Gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền chậm và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây. Reconnect end connection. KHÔNG
1. Thầy bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
CA43Mô tả:
Bộ so sánh bất thường

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây cáp nào giữa bo mạch PLG và Gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền chậm và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây. Reconnect end connection. KHÔNG
1. Thầy bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
CA50Mô tả:
Lỗi điều chỉnh công suất laser

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ bó dây nào giữa bo mạch PLG và gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền động laze và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG
1. Thay bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học laze.
CA90Mô tả:
Lỗi truyền dữ liệu hình ảnh của bảng SYS: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa bảng PLG và bảng SYS.

Biện pháp khắc phục:
Bộ dây giữa các bo mạch PLG, SYSIF và SYS có bị hở mạch hoặc đầu nối bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG
1. Thay bo mạch PLG.
2. Thay bo mạch SYS.
3. Thay bo mạch SYSIF.
CAA0Mô tả:
Lỗi tinh chỉnh quét thứ cấp: Điều khiển quét thứ cấp bằng gương điện kế không kết thúc bình thường

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ bó dây nào giữa bo mạch PLG và gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền động laze và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối.
KHÔNG
1. Thay bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học laze.
CAB0
Mô tả:
Lỗi sửa giữa các trang của quá trình quét thứ cấp: Điều khiển quét thứ cấp giữa các trang bằng gương điện kế không kết thúc bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ bó dây nào giữa bo mạch PLG và gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền động laze và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG
1. Thay bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học laze.
CAC0Mô tả:
Lỗi điều chỉnh điểm quét chính: Điều khiển quét chính không kết thúc bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ bó dây nào giữa bo mạch PLG và gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền động laze và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG
1. Thay bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học laze.
CAF0Mô tả:
Sửa lỗi quét chính giữa các trang: Điều khiển quét chính giữa các trang không kết thúc bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ bó dây nào giữa bo mạch PLG và gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền động laze và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây nịt. Kết nối lại đầu nối. KHÔNG
1. Thay bo mạch PLG.
2. Thay thế bộ phận quang học laze.
CB10Mô tả:
Động cơ tải bất thường: Động cơ tải không chạy bình thường hoặc con lăn tải chồng không chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Động cơ cấp hai (M8) có quay ngược tại thời điểm cố định không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện hoặc động cơ cấp dữ liệu thứ hai. Màn trập có được gắn chắc chắn vào các thanh trên/dưới của màn trập không? → KHÔNG → Chắc chắn. Có Xoay ngược con lăn nạp-2 bằng tay. Các thanh trên/dưới của màn trập có chuyển lên xuống không? l → KHÔNG → Cấu hình cơ cấu bao gồm các thanh trên/dưới của cửa chớp và các bánh răng của trục nạp-2. Có Công tắc phát hiện đóng cửa cuốn (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.[Quy trình 2] Động cơ cấp hai (M8) có quay ngược tại thời điểm cố định không? → KHÔNG → Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện hoặc động cơ cấp dữ liệu thứ hai. Màn trập có được gắn chắc chắn vào các thanh trên/dưới của màn trập không? → KHÔNG → Chắc chắn. Có Xoay ngược con lăn nạp-2 bằng tay. Các thanh trên/dưới của màn trập có chuyển lên xuống không? l → KHÔNG → Cấu hình cơ cấu bao gồm các thanh trên/dưới của cửa chớp và các bánh răng của trục nạp-2. Có cảm biến mở màn hình (PI5) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 3] Kiểm tra vùng cấm toàn bộ (MS3).Công tắc có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc vùng an toàn (MS3) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng cửa cuốn (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc phát hiện cửa sổ đóng (MS4) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Các thanh trên/dưới của màn trập có chuyển lên xuống không? l → KHÔNG → Cấu hình cơ cấu bao gồm các thanh trên/dưới của cửa chớp và các bánh răng của trục nạp-2. Có cảm biến mở màn hình (PI5) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến.Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 3] Kiểm tra vùng cấm toàn bộ (MS3). Công tắc có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc vùng an toàn (MS3) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng cửa cuốn (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc phát hiện cửa sổ đóng (MS4) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Các thanh trên/dưới của màn trập có chuyển lên xuống không? l → KHÔNG → Cấu hình cơ cấu bao gồm các thanh trên/dưới của cửa chớp và các bánh răng của trục nạp-2.Có cảm biến mở màn hình (PI5) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 3] Kiểm tra vùng cấm toàn bộ (MS3). Công tắc có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc vùng an toàn (MS3) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng cửa cuốn (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc phát hiện cửa sổ đóng (MS4) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.[Quy trình 3] Kiểm tra vùng cấm toàn bộ (MS3). Công tắc có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc vùng an toàn (MS3) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng cửa cuốn (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc phát hiện cửa sổ đóng (MS4) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 3] Kiểm tra vùng cấm toàn bộ (MS3). Công tắc có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc.Có Công tắc vùng an toàn (MS3) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng cửa cuốn (MS4) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc phát hiện cửa sổ đóng (MS4) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.
CB20Mô tả:
Động cơ phân phối bất thường: Động cơ phân phối không chạy bình thường hoặc con lăn phân phối không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Xoay cơ phân phối bằng tay. Nó xoay tròn? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có cảm biến đồng hồ cơ phân phối (PI10) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ MJ-1027/1028: Điện áp giữa J11-4 và -5 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ phân phối bắt đầu quay không? MJ-1029: Điện áp giữa J11-1 và -2 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ phân phối bắt đầu quay không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Có Đấu dây giữa bo mạch PC của cơ phân phối và bộ điều khiển hoàn thiện có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Thay thế động cơ.
CB30Mô tả:
bất thường khay động cơ nâng cao

Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Cảm biến vị trí gốc của khay 1 (PI8) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay khay 1 cảm biến vị trí nhà. Có Cơ cấu nâng cấp khay 1 có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa lỗi cơ chế. Có 24V nào được cung cấp cho khay động cơ nâng cao 1 (M5) từ bảng điều khiển bộ hoàn thiện tại thời điểm dẫn khay động cơ không? → KHÔNG → Thay bảng điều khiển hoàn thiện. Có dây giữa bảng điều khiển bộ hoàn thiện và khay động cơ nâng cao 1 có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây quấn. Có Thay thế động cơ nâng khay 1. [Quy trình 2] Khay 1 có được nâng lên/hạ xuống không? ↓ → CÓ → Hệ thống dây điện giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và động cơ nâng khay 1 có bình thường không?→ KHÔNG → Sửa lại hệ thống dây điện. CÓ Thay thế động cơ nâng khay 1. KHÔNG Nguồn điện được cung cấp cho động cơ từ bảng điều khiển hoàn thiện tại thời điểm nâng khay 1? → KHÔNG → Thay bảng điều khiển hoàn thiện. CÓ Sửa lỗi cơ chế. [Quy trình 3] Cảm biến vị trí gốc của khay 2 (PI25) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến vị trí khay 2 khay. Có Cơ cấu nâng cấp khay 2 có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa lỗi cơ chế. Có Nguồn điện 24V được cung cấp cho khay động cơ nâng cao 2 (M10) từ bảng điều khiển máy hoàn thiện tại thời điểm dẫn đến khay không? → KHÔNG → Thay bảng điều khiển hoàn thiện.Có dây giữa bảng điều khiển bộ hoàn thiện và khay động cơ nâng cao 2 có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây quấn. Có Thay thế động cơ nâng khay 2. [Quy trình 4] Khay 2 có được nâng/hạ xuống không? ↓ → CÓ → Dây kết nối giữa bảng điều khiển bộ hoàn thiện và động cơ nâng khay 2 có bình thường không? → KHÔNG → Sửa lại hệ thống dây điện. CÓ Thay thế động cơ nâng khay 2. KHÔNG Nguồn điện được cung cấp cho động cơ từ bảng điều khiển hoàn thiện tại thời điểm nâng khay 2? → KHÔNG → Thay bảng điều khiển hoàn thiện. Có bất thường nào trong cơ cấu nâng khay 2 không? → YES → Sửa lỗi cơ chế. KHÔNG Thầy mô nâng hạ khay 2. [Quy trình 5] Cơ chế nâng hạ khay có hoạt động bình thường không?→ KHÔNG → Sửa lỗi cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. KHÔNG Nguồn điện được cung cấp cho động cơ từ bảng điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện tại thời điểm nâng cấp khay 2? → KHÔNG → Thay bảng điều khiển hoàn thiện. Có bất thường nào trong cơ cấu nâng khay 2 không? → YES → Sửa lỗi cơ chế. KHÔNG Thầy mô nâng hạ khay 2. [Quy trình 5] Cơ chế nâng hạ khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa lỗi cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.KHÔNG Nguồn điện được cung cấp cho động cơ từ bảng điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện tại thời điểm nâng cấp khay 2? → KHÔNG → Thay bảng điều khiển hoàn thiện. Có bất thường nào trong cơ cấu nâng khay 2 không? → YES → Sửa lỗi cơ chế. KHÔNG Thầy mô nâng hạ khay 2. [Quy trình 5] Cơ chế nâng hạ khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa lỗi cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 5] Cơ chế nâng khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa lỗi cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc.Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 5] Cơ chế nâng khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa lỗi cơ chế. Có Công tắc phát hiện đóng khay có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.
CB40Mô tả:
Động cơ căn chỉnh (phía sau) bất thường: Động cơ căn chỉnh (phía sau) không chạy bình thường hoặc tấm căn chỉnh không di chuyển bình thường

Biện pháp khắc phục:
Biến cảm biến vị trí gốc hướng dẫn căn chỉnh (PI6) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và động cơ căn chỉnh (M3) có đúng không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Có bất kỳ vấn đề cơ học nào với đường di chuyển của thanh dẫn căn bản không? → CÓ → Sửa chế độ. KHÔNG Vấn đề đã được giải quyết bằng cách thay thế cơ sở điều chỉnh không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ KẾT THÚC
CB50Mô tả:
Động cơ đẩy ghim bất thường: Động cơ đẩy ghim không chạy bình thường hoặc bộ đẩy ghim không chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Hệ thống dây điện giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và bộ ghim có bình thường không? → KHÔNG → Sửa lại hệ thống dây điện. CÓ Vấn đề đã được giải quyết bằng cách thay thế kim bấm không? → YES → END NO Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.
CB60Mô tả:
Động cơ dịch chuyển kim bấm bất thường: Động cơ dịch chuyển kim bấm không chạy bình thường hoặc Bộ phận ép ghim không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Biến vị trí gốc của dịch chuyển kim bấm (PI7) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và động cơ dịch chuyển kim bấm (M4) có đúng không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Có bất kỳ vấn đề cơ học nào với đường di chuyển của giá đỡ kim bấm không? → CÓ → Sửa chế độ. KHÔNG ĐƯỢC thử thay thế động cơ chuyển chủ yếu. Vấn đề có được giải quyết không? → YES → END NO Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.
CB70Mô tả:
Cảm biến phát hiện số lượng ngăn xếp bất thường

Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Vấn đề có được giải quyết bằng cách TẮT và BẬT nguồn điện của thiết bị không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến độ cao (PS1) có đúng không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Điện áp giữa J6-2(+) và J6-4(-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Điều chỉnh lại cảm biến độ cao. Thay thế cảm biến độ cao nếu nó vẫn gây ra sự cố. [Quy trình 2] Đầu nối J6 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện, J114 của cảm biến độ cao (PS1) hoặc đầu nối rơle J212 và J213 (Chỉ dành cho MJ-1027/1028) có bị ngắt kết nối không? → CÓ → Kết nối (các) đầu nối. KHÔNG Điện áp giữa J6-2(+) và J6-4(-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến độ cao có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Thay cảm biến độ cao. [Quy trình 3] Vấn đề có được giải quyết bằng cách điều chỉnh lại công tắc DIP không? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến chiều cao (PS1) có đúng không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Điện áp giữa J6-2(+) và J6-4(-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Thay cảm biến độ cao. KHÔNG Điện áp giữa J6-2(+) và J6-4(-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Thay cảm biến độ cao. KHÔNG Điện áp giữa J6-2(+) và J6-4(-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có phải là 5V DC không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Thay cảm biến độ cao.
CB80Mô tả:
Sao lưu dữ liệu RAM bất thường: 1. Bất thường về giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện được phát hiện khi BẬT nguồn. 2. Sự bất thường của giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC của bộ điều khiển đục lỗ được phát hiện khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Vấn đề có được giải quyết bằng cách TẮT và BẬT nguồn thiết bị không? → CÓ → Kết thúc. KHÔNG Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. Thay bo mạch điều khiển PC tha punch.
CB90Mô tả:
Động cơ tấm đẩy giấy bất thường: Động cơ tấm đẩy giấy không chạy bình thường hoặc tấm đẩy giấy không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Cảm biến vị trí gốc của tấm đẩy giấy (PI14S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động ở thời gian cố định không? → CÓ → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ chế dẫn động tấm đẩy giấy có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ HẾT [Quy trình 2] Cảm biến vị trí trên cùng của tấm đẩy giấy (PI15S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động ở thời gian cố định không? → CÓ → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Có bất kỳ vấn đề nào với cơ chế dẫn động tấm đẩy giấy không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ HẾT [Quy trình 3] Cảm biến đồng hồ của động cơ tấm đẩy giấy (PI1S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động ở thời gian cố định không? → CÓ → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Có vấn đề gì với cơ chế truyền động tấm đẩy không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động ở thời gian cố định không? → CÓ → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Có vấn đề gì với cơ chế truyền động tấm đẩy không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC CÓ Động cơ tấm đẩy giấy (M8S) có hoạt động ở thời gian cố định không? → CÓ → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Có vấn đề gì với cơ chế truyền động tấm đẩy không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ tấm đẩy giấy (M8S) không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC
CBA0Mô tả:
Động cơ khâu (phía trước) bất thường: Động cơ khâu (phía trước) không chạy bình thường hoặc cam quay không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Các mũi khâu phía trước và phía sau và giá đỡ của chúng có được lắp đặt đúng cách không? → KHÔNG → Cài đặt chúng đúng cách. CÓ Công tắc vị trí ban đầu của máy may (MS7S/MS5S) trên máy may phía trước và phía sau có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay chỉ khâu trước hoặc sau. CÓ Các mũi khâu phía trước và phía sau có hoạt động theo thời gian cố định không? → KHÔNG → Thay chỉ khâu trước hoặc sau. CÓ Kiểm tra hệ thống dây điện giữa bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu và bộ điều khiển máy khâu yên. Nếu không có vấn đề gì, hãy thay bo mạch PC của bộ điều khiển.
CBB0Mô tả:
Động cơ khâu (phía sau) bất thường: Động cơ khâu (phía sau) không chạy bình thường hoặc cam quay không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Các mũi khâu phía trước và phía sau và giá đỡ của chúng có được lắp đặt đúng cách không? → KHÔNG → Cài đặt chúng đúng cách. CÓ Công tắc vị trí ban đầu của máy may (MS7S/MS5S) trên máy may phía trước và phía sau có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay chỉ khâu trước hoặc sau. CÓ Các mũi khâu phía trước và phía sau có hoạt động theo thời gian cố định không? → KHÔNG → Thay chỉ khâu trước hoặc sau. CÓ Kiểm tra hệ thống dây điện giữa bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu và bộ điều khiển máy khâu yên. Nếu không có vấn đề gì, hãy thay bo mạch PC của bộ điều khiển.
CBC0Mô tả:
Động cơ căn chỉnh bất thường: Động cơ căn chỉnh không chạy bình thường hoặc tấm căn chỉnh không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí gốc của tấm căn chỉnh (PI5S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Động cơ căn chỉnh (M5S) có hoạt động ở thời gian cố định không? → CÓ → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ cấu dẫn động tấm căn chỉnh có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ căn chỉnh (M5S) không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC
CBD0Mô tả:
Động cơ dẫn hướng bất thường: Động cơ dẫn hướng không chạy bình thường hoặc hướng dẫn không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Biến cảm biến vị trí nhà hướng dẫn (PI13S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ ĐỘNG CƠ HƯỚNG DẪN (M3S) có hoạt động trong thời gian cố định không? → CÓ → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ chế truyền bảng hướng dẫn có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Vấn đề nào đã được giải quyết bằng cách thay thế cơ hướng dẫn (M3S) không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC
CBE0Mô tả:
Động cơ gấp giấy bất thường: Động cơ gấp giấy không chạy bình thường hoặc con lăn gấp giấy không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đồng hồ mô tơ gấp giấy (PI4S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. Có cảm biến vị trí nhà gấp giấy (PI21S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. Có Động cơ gấp giấy (M2S) có hoạt động trong thời gian cố định không? → CÓ → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ chế truyền con lăn gấp giấy có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế cơ gấp giấy (M2S) không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC
CBF0Mô tả:
Động cơ định vị giấy bất thường: Động cơ định vị giấy không chạy bình thường hoặc định vị giấy không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Biến cảm biến vị trí nhà tấm định vị giấy (PI7S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Tấm định vị giấy có hoạt động theo thời gian cố định không? → CÓ → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. KHÔNG Cơ chế dẫn nguồn định vị giấy có bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. CÓ Vấn đề nào được giải quyết bằng cách thay thế cơ bản định vị giấy (M4S) không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC
CC00Mô tả:
Đầu nối biến cảm biến bất thường: Phát hiện ngắt kết nối từng đầu nối của biến cảm biến vị trí gốc dẫn hướng, cảm biến vị trí gốc tấm giấy và cảm biến vị trí đầu tấm giấy.

Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Cảm biến vị trí dẫn hướng gốc (PI13S) có được kết nối với mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. Có Đấu dây giữa biến cảm và máy móc yên xe có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG 5V DC có được cung cấp từ J9-7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-8 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ HẾT [Quy trình 2] Biến cảm ứng vị trí gốc của màng giấy (PI14S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng.Có Đấu dây giữa biến cảm và máy móc yên xe có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG 5V DC được cung cấp từ J9-10 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc có yên không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ HẾT [Quy trình 3] Biến cảm biến vị trí trên cùng của màng giấy (PI15S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. Có Đấu dây giữa biến cảm và máy móc yên xe có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện.KHÔNG 5V DC có được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-14 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ ĐẦU THÚC CÓ J9-11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ HẾT [Quy trình 3] Biến cảm biến vị trí trên cùng của màng giấy (PI15S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. Có Đấu dây giữa biến cảm và máy móc yên xe có chính xác không?→ CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG 5V DC có được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-14 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ ĐẦU THÚC CÓ J9-11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ HẾT [Quy trình 3] Biến cảm biến vị trí trên cùng của màng giấy (PI15S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng.Có Đấu dây giữa biến cảm và máy móc yên xe có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG 5V DC có được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-14 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ ĐẦU THÚC CÓ HẾT [Quy trình 3] Cảm biến vị trí trên cùng của màng giấy (PI15S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. Có Đấu dây giữa biến cảm và máy móc yên xe có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện.KHÔNG 5V DC có được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-14 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ ĐẦU THÚC CÓ HẾT [Quy trình 3] Cảm biến vị trí trên cùng của màng giấy (PI15S) có được kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không? → KHÔNG → Kết nối nó với bảng. Có Đấu dây giữa biến cảm và máy móc yên xe có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG 5V DC có được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc không?→ KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-14 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ ĐẦU THÚC KHÔNG 5V DC được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ J9-14 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ ĐẦU THÚC KHÔNG 5V DC được cung cấp từ J9-13 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe.CÓ J9-14 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có được nối đất đúng cách không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ KẾT THÚC
CC10Mô tả:
Công tắc vi mô bất thường: Bất kỳ công tắc cửa xếp, công tắc cửa giao hàng và công tắc phát hiện đóng nắp trước đều mở trong khi tất cả các nắp đều đóng.

Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Bộ truyền công tắc cho cửa nạp có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc mở đầu vào (MS1S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có điện áp của J10-8 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc đóng yên khi cửa hút gió mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến nạp hỏng (PI9S) bị hỏng. Replace it. CÓ Đo điện áp giữa J1-1(+) và J1-2(-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. Có phải là 24 V không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. CÓ Kiểm tra dây đấu nối giữa J19 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu hoàn thiện và J1 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên tĩnh.Nếu không có vấn đề gì, hãy thay mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. [Quy trình 2] Bộ truyền công tắc cho cửa trước có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc nắp trước (MS2S) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có điện áp của J11-12 trên bo mạch PC của bộ điều khiển công tắc yên xe khi cửa trước được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến đóng/mở cửa trước bị hỏng. Replace it. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. [Quy trình 3] Bộ truyền công tắc cho cửa giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc nắp giao hàng có hoạt động bình thường không?→ KHÔNG → Thay công tắc. Có điện áp của J11-9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe khi cửa giao hàng được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến phân phối (PI3S) bị hỏng. Replace it. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. Có điện áp của J11-12 trên bo mạch PC của bộ điều khiển công tắc yên xe khi cửa trước được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến đóng/mở cửa trước bị hỏng. Replace it. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. [Quy trình 3] Bộ truyền công tắc cho cửa giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc nắp giao hàng có hoạt động bình thường không?→ KHÔNG → Thay công tắc. Có điện áp của J11-9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe khi cửa giao hàng được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến phân phối (PI3S) bị hỏng. Replace it. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. Có điện áp của J11-12 trên bo mạch PC của bộ điều khiển công tắc yên xe khi cửa trước được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến đóng/mở cửa trước bị hỏng. Replace it. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. [Quy trình 3] Bộ truyền công tắc cho cửa giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc nắp giao hàng có hoạt động bình thường không?→ KHÔNG → Thay công tắc. Có điện áp của J11-9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe khi cửa giao hàng được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến phân phối (PI3S) bị hỏng. Replace it. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. [Quy trình 3] Bộ truyền công tắc cho cửa giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc nắp giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có điện áp của J11-9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe khi cửa giao hàng được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến phân phối (PI3S) bị hỏng. Replace it.Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe. [Quy trình 3] Bộ truyền công tắc cho cửa giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Công tắc nắp giao hàng có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có điện áp của J11-9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe khi cửa giao hàng được mở. Có phải là 5V không? → KHÔNG → Cảm biến phân phối (PI3S) bị hỏng. Replace it. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe.
CC20Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa phần Bộ hoàn thiện và phần Yên Khâu: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa bảng PC của bộ điều khiển hoàn thiện và bảng PC của bộ điều khiển máy khâu yên.

Biện pháp khắc phục:
Vấn đề có được giải quyết bằng cách TẮT và BẬT công tắc nguồn của thiết bị không? → CÓ → Ngõ THÚC KHÔNG Đấu dây giữa bảng PC của bộ điều khiển máy khâu hoàn thiện và bảng PC của bộ điều khiển máy khâu yên có được kết nối không? → CÓ → Nối dây. KHÔNG Đo điện áp giữa J3-2 (+) và J3-1 (-) trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Có phải là DC 5V không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Có Thầy bo mạch PC của bộ điều khiển máy móc yên xe.
CC40Mô tả:
Động cơ xoay bất thường: Động cơ xoay không chạy bình thường hoặc bộ phận xoay không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
[Quy trình 1] Quay ngược mô tơ xoay bằng tay. Hướng dẫn xoay có di chuyển lên xuống không? → KHÔNG → Sửa chế độ xoay. Có Công tắc phát hiện đóng hướng dẫn xoay-2 (MS6) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Cảm biến mở thanh xoay dẫn (PI18) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. Có Động cơ xoay (M7) có quay ngược tại thời điểm cố định không? → KHÔNG → Thay động cơ. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 2] Công tắc vùng an toàn (MS3) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc vùng an toàn (MS3) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế.Có Công tắc phát hiện đóng hướng dẫn xoay-2 (MS6) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay công tắc. Có Công tắc phát hiện đóng thanh dẫn xoay-2 (MS6) được nhấn đúng cách không? → KHÔNG → Sửa cơ chế. Có Thay bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. [Quy trình 3] Cảm biến đồng hồ mô tơ xoay (PI20) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ MJ-1027/1028: Điện áp giữa J11-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? MJ-1029: Điện áp giữa J9-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.Có Đấu dây giữa động cơ xoay và mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Thay thế động cơ xoay. Điện áp giữa J11-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? MJ-1029: Điện áp giữa J9-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Có Đấu dây giữa động cơ xoay và mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Thay thế động cơ xoay.Điện áp giữa J11-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? MJ-1029: Điện áp giữa J9-6 và -7 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có trở thành 24V khi động cơ xoay bắt đầu quay không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. Có Đấu dây giữa động cơ xoay và mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện có chính xác không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Thay thế động cơ xoay.
CC50Mô tả:
Động cơ đăng ký ngang bất thường: Động cơ đăng ký ngang không chạy bình thường hoặc dùi không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Biến vị trí nhà đăng ký ngang (PI1P) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và biến cảm biến vị trí gốc đăng ký ngang (PI1P) có đúng không? → KHÔNG → Sửa lại hệ thống dây điện. CÓ Có vấn đề gì với cơ chế đăng ký theo chiều ngang không? → CÓ → Sửa chế độ. KHÔNG Vấn đề đã được giải quyết bằng cách thay thế cơ chế đăng ký ngang (M2P) phải không? → CÓ → RÚT THÚC KHÔNG Các vấn đề đã được giải quyết bằng cách thay mạch PC của trình điều khiển bị lỗi? → YES → END NO Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện.
CC60Mô tả:
Động cơ bất thường: Động cơ không chạy bình thường hoặc dùi không chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đồng hồ cơ punch ((PI2P) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. Có Cảm biến nhà punch (PI3P) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay thế cảm biến. CÓ Dây giữa biến nhà punch cảm biến (PI3P) có hoạt động bình thường không?) và mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện đúng không? → KHÔNG → Sửa lại dây. Có Cơ chế đột biến có bình thường không? → CÓ → Sửa chế độ. KHÔNG Các vấn đề đã được giải quyết bằng cách thay thế động cơ xung đột (M1P) phải không? → CÓ → RÚT THÚC KHÔNG vấn đề được giải quyết bằng cách thay thế bo mạch điều khiển cú đánh? → CÓ → KẾT THÚC KHÔNG Thay thế bo mạch PC của bộ điều khiển cú sốc.
CC80Mô tả:
Động cơ điều chỉnh phía sau bất thường: Động cơ điều chỉnh phía sau không quay hoặc tấm điều chỉnh phía sau không di chuyển bình thường. [MJ-1029]

Biện pháp khắc phục:
Biến cảm biến vị trí gốc hướng dẫn căn chỉnh (PI29) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện và động cơ căn chỉnh (M11) có đúng không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Có bất kỳ vấn đề cơ học nào với đường di chuyển của thanh dẫn căn bản không? → CÓ → Sửa chế độ. KHÔNG Vấn đề đã được giải quyết bằng cách thay thế cơ sở điều chỉnh không? → KHÔNG → Thay mạch PC của bộ điều khiển hoàn thiện. CÓ KẾT THÚC
CCC1Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa Bộ chèn và Bộ hoàn thiện

Biện pháp khắc phục:
Dây giữa bảng PC của bộ điều khiển hoàn thiện và bảng điều khiển bộ chèn có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây quấn. Có Đầu ra 5V tới CN13-5 trên bảng điều khiển bộ chèn không? → CÓ → Thay bảng điều khiển hoàn thiện. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
CCĐ1Mô tả:
Bộ chèn EEPROM bất thường

Biện pháp khắc phục:
Mẫu dây dẫn xung quanh IC5 trên bảng điều khiển bộ chèn có bị đoản mạch hoặc ngắt mạch không? → CÓ 1. Thay bảng điều khiển bộ chèn. 2. Thực hiện điều chỉnh âm lượng của khay chèn
CCE1Mô tả:
Un bất thường insert motor

Biện pháp khắc phục:
Dây giữa bộ điều khiển bộ chèn và bộ chèn bộ điều khiển có bình thường không? → KHÔNG → Thay dây quấn. Có Mẫu dây dẫn xung quanh Q11, Q16 và CN8 trên bảng điều khiển bộ chèn có bị đoản mạch hay không? → KHÔNG → Thay thế cho đèn chèn. Có Thầy chèn bảng điều khiển vào.
CD00Mô tả:
Hết thời gian khởi động laser: Điều khiển laser không kết thúc trong khoảng thời gian khởi động.

Biện pháp khắc phục:
Có bất kỳ dây cáp nào giữa bo mạch PLG và Gương điện, bo mạch PLG và bo mạch PC truyền chậm và bo mạch PLG và bo mạch PC phát hiện H-Sync bị hở mạch hoặc bất kỳ đầu nối nào bị ngắt kết nối không? → CÓ → Thay dây. Reconnect end connection. KHÔNG 1. Thầy bo mạch PLG. 2. Thay thế bộ phận quang học lười biếng.
CD10Mô tả:
Bất thường về động cơ truyền động phủi làm sạch: Động cơ truyền dẫn phủi làm sạch không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem bàn chải chuốt làm sạch, mũi khoan vận chuyển chuyển tải trong phục hồi và mũi khoan chuyển tải trong tái chế có bị khóa không (không có tài liệu lạ hoặc mực đóng cục bộ trong cả hai bộ phận vận chuyển chịu đựng tại bộ phận làm sạch và bộ phận tái chế chế độ).
(2) Động cơ dẫn động bàn chải làm sạch (M13) có bị ngắt kết nối không?
(3) Kiểm tra xem đầu nối (CN337) trên mạch LGC và các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không.
(4) Thay thế động cơ dẫn động bàn chải làm sạch và động cơ vận chuyển tái chế (M8).
(5) Thầy mạch LGC.
CD20Mô tả:
Động cơ chuyển giao tiêu chuẩn sử dụng bất thường: Động cơ chuyển giao tiêu chuẩn đã sử dụng không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mũi khoan công trình có bị khóa không (không có dữ liệu lạ hoặc cục bộ).
(2) Cảm biến phát hiện đầy túi mực (S11) có hoạt động bình thường không?
(3) Động cơ chuyển tải đã qua sử dụng (M9) bị ngắt kết nối không?
(4) Kiểm tra xem đầu nối (CN333) trên mạch LGC và các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không.
(5) Thầy vận chuyển máy vận chuyển đã qua sử dụng.
(6) Thầy mạch LGC.
CD30Mô tả:
Động cơ chuyển giao phục hồi chế độ bất thường: Động cơ chuyển giao tái chế chế độ không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.

(1) Kiểm tra xem mũi khoan vận chuyển tái chế có bị khóa không (không có tài liệu lạ hoặc nhãn hiệu đóng trong cả hai bộ phận vận chuyển kế hoạch tại bộ phận tái chế).
(2) Động cơ chuyển mực tái chế (M8) có bị ngắt kết nối không?
(3) Kiểm tra xem đầu nối (CN337) trên mạch LGC và các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không.
(4) Thầy vận động chuyển tái chế.
(5) Thầy mạch LGC.
CD40Mô tả:
full box

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra túi mực.
• In the box has no full?
(2) Kiểm tra cảm biến phát hiện đầy túi (S11).
• Biến phát hiện đầy đủ âm thanh có hoạt động bình thường không?
• Đầu nối không bị ngắt kết nối?
(3) Kiểm tra các tiêu chuẩn vận chuyển máy vận chuyển đã qua sử dụng. • Vận chuyển động cơ đã qua sử dụng có chạy không?
• Ròng rọc bên cạnh động cơ có bị nặng khi quay theo h
ướng mũi tên (ngược chiều kim đồng hồ) không? (4) Thầy mạch LGC.
(5) Thả trạng thái bộ đếm.
• BẬT nguồn khi nhấn cả hai phím [0] và [8].
• Nhấn phím [START] sau khi nhập [476] bằng các phím kỹ thuật số.
• Change the status status "1",
• Kiểm tra xem máy photocopy có ở trạng thái chờ bình thường khi BẬT lại nguồn không.
CD50Mô tả:
Đường dẫn tín hiệu động cơ web bất thường

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem đầu nối của động cơ web và các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem dây nịt ở bộ nhiệt áp có bị hở mạch không.
(3) Kiểm tra xem đầu nối của bo mạch LGC và các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không.
(4) Kiểm tra xem dây điện giữa đầu nối của bo mạch LGC và bộ nhiệt áp có bị hở mạch không.
(5) Thay bo mạch LGC.
(6) Thay bộ nhiệt áp.
CDE0Mô tả:
Động cơ mái chèo bất thường: Động cơ mái chèo không quay hoặc mái chèo không quay bình thường. [MJ-1029]

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí mái chèo (PI26) có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển máy hoàn thiện và động cơ mái chèo (M14) có đúng không? → CÓ → Sửa lại hệ thống dây điện. KHÔNG Cơ chế truyền động mái chèo có bình thường không? → CÓ → Sửa cơ chế. KHÔNG Vấn đề có được giải quyết bằng cách thay thế động cơ mái chèo không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ KẾT THÚC
CE50Mô tả:
Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bất thường: Giá trị đầu ra của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm nằm ngoài phạm vi được chỉ định.

Biện pháp khắc phục:
Đầu nối CN338 trên bo mạch LGC hoặc đầu nối của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (S7) có bị ngắt kết nối không? Dây nối giữa bo mạch LGC và cảm biến nhiệt độ/độ ẩm có bị ngắt kết nối không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG
1. Kiểm tra kết nối của bảng KEY và bảng DSP.
2. Kiểm tra kết nối của bo mạch DSP và bo mạch LGC.
3. Thay cảm biến nhiệt độ/độ ẩm.
4. Thay bo mạch LGC.
CE90Mô tả:
Bất thường về nhiệt điện trở trống: Giá trị đầu ra của nhiệt điện trở trống nằm ngoài phạm vi quy định.

Biện pháp khắc phục:
Đầu nối CN337 trên bo mạch LGC hay đầu nối của nhiệt điện trở trống bị ngắt kết nối? Dây nối giữa bo mạch LGC và điện trở nhiệt trống (THM5) có bị ngắt kết nối không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG
1. Thay thế nhiệt điện trở trống.
2. Thay bo mạch LGC.
CF00Mô tả:
Phát hiện lỗi vị trí ban đầu của bộ thoát dây đai: Bộ thoát dây đai không rời khỏi vị trí ban đầu khi động cơ dây đai Knurled đã được điều khiển trong thời gian xác định. [MJ-1029]

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra cảm biến vị trí gốc của đai Knurled (PI28). Cảm biến có hoạt động bình thường không? → KHÔNG → Thay cảm biến. CÓ Đấu dây giữa bo mạch PC của bộ điều khiển máy hoàn thiện và động cơ đai có khía (M13) có bình thường không? → KHÔNG → Sửa chữa hệ thống dây điện. CÓ Có bất thường nào trong cơ cấu thoát dây đai không? → KHÔNG → Kiểm tra lắp ráp và sửa chữa cơ chế. CÓ Nó có cải thiện khi thay động cơ đai có khía (M13) không? → KHÔNG → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. CÓ Kết thúc
CF10Mô tả:
Xử lý mã lỗi không xác định: Nếu động cơ của thiết bị đánh giá rằng mã (lệnh) khác với mã lỗi đã xác định được gửi từ bộ hoàn thiện, thì nó coi đây là lỗi CF10.

Biện pháp khắc phục:
(1) Lỗi có được phục hồi khi TẮT nguồn thiết bị rồi BẬT lại không?
(2) Nếu không như ở bước 1, hãy kiểm tra xem bo mạch LGC và bo mạch IPC có được kết nối đúng cách không.
(3) Nếu lỗi vẫn chưa được khắc phục ở bước 2, hãy kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trong bảng LGC, bảng IPC hoặc bảng điều khiển bộ hoàn thiện không. Nếu không, hãy thay bảng LGC, bảng IPC hoặc bảng điều khiển bộ hoàn thiện.
CF70Mô tả:
Vận chuyển công trình mới bất thường: Vận chuyển công trình mới không chạy bình thường khi tiêu chuẩn mới được cung cấp.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mũi khoan vận chuyển và cánh quạt có bị khóa không (không có tài liệu lạ hoặc mực in đóng trong cục bộ của cả hai phần vận chuyển vận chuyển áp dụng tại bộ phận làm sạch).
(2) Động cơ vận chuyển mới có bị ngắt kết nối không?
(3) Kiểm tra xem đầu nối của bo mạch LGC và các Chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không.
(4) Thầy vận động cơ chuyển đầu vào mới.
(5) Thầy mạch LGC.
CF80Mô tả:
Chìa khóa cơ sở: Động cơ không chạy bình thường khi BẬT nguồn hoặc bắt đầu sao chép.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem động cơ vận chuyển tái chế có bị khóa không (không có tài liệu lạ hoặc yêu cầu đóng cục trong cả hai phần vận chuyển tái chế tại bộ phận tái chế).
(2) Có bị ngắt kết nối không?
(3) Kiểm tra xem đầu nối của bo mạch LGC và các Chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không.
(4) Thay thế động cơ mui.
(5) Thầy mạch LGC.
E010Mô tả:
Giấy không đến được cảm biến vận chuyển chuyển động sấy khô: Giấy đã đi qua bộ phận sấy khô không đến được cảm biến biến chuyển chuyển động sấy khô.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp truy cập khóa giấy. Có bất kỳ giấy nào trên đường vận chuyển hoặc trong bộ nhiệt áp không? → CÓ → Cướp giấy. NOT CẢM BIẾN Biến chuyển đổi vận chuyển khô có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[7]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến Vận chuyển mạch phơi sáng có bị ngắt kết nối không not connection.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN332 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi cảm biến vận chuyển cuộn sấy.
6. Thầy mạch LGC. Có phải băng tải có hoạt động không?↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của băng tải có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ khí chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng.
7. Thầy mạch LGC. Có thể cuộn từ các tay trống được tách ra có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-111,161) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của nam châm điện từ ngón tay tách rời có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN339 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra trạng thái cài đặt của trình cài đặt.
4. Đầu nối rơle kết nối bộ phận làm sạch và thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc bị đánh dấu không?
5. Thay nam châm điện từ các tay tách rời. 6. Thầy mạch LGC. Có biến đăng ký có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
2. Kiểm tra xem biến đăng ký đã được cài đặt chưa chính xác.
3. Kiểm tra xem đăng ký bộ truyền thông có hoạt động bình thường không.
4. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
5. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị ngắt mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
7. Thay đổi đăng ký cảm biến. 8. Thầy mạch LGC. CÓ ĐỘNG CƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHÔNG? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-108/158) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của ly hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay ly hợp con lăn đăng ký.
6. Thầy mạch LGC.CÓ Kiểm tra xem có bất thường nào trong khoảng trống giữa động cơ đăng ký và con lăn đăng ký (loại kim loại) không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn không. Kiểm tra trạng thái của con lăn đã đăng ký tại phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế nó. * Nếu lỗi [E010] do kẹt giấy bên dưới bộ làm sạch trống mực thường xảy ra do không đủ giấy tách ra khỏi trống quang, hãy đặt một giá trị nhỏ hơn trong mã 08-841 và xem điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chú ý đến khả năng chuyển đổi được đặt trên màn hình của giấy vì khả năng chuyển đổi này có thể bị thu hút một chút tùy thuộc vào môi trường và điều kiện mà thiết bị được đặt hoặc loại phương tiện tiện lợi. of the paper used.(Tham khảo 3.6.1 trong sách hướng dẫn này về các chi tiết của mã 08-841.)
E020Mô tả:
Giấy dừng lại ở bộ cảm biến biến áp chuyển nhiệt: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến biến chuyển nhiệt áp sau khi đầu của nó chạm tới cảm biến biến nhiệt chuyển nhiệt.

Biện pháp khắc phục:
fuser chuyển mạch cảm biến có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[7]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến Vận chuyển mạch phơi sáng có bị ngắt kết nối không not connection.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN332 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi cảm biến vận chuyển cuộn sấy.
6. Thầy mạch LGC. There are no Islanding the Verge? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-126) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận chuyển mạch ngược có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây mới có bị ngắt mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay thế mạch LGC CÓ
1. Kiểm tra xem các ngón tay tách rời để bộ phận nhiệt áp có hoạt động bình thường không.
2. Thầy mạch LGC
E030Mô tả:
Kẹt nguồn khi BẬT nguồn: Giấy còn lại trên đường vận chuyển giấy của thiết bị khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Open the device/khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? (Tham khảo bảng sau.) → CÓ → Tháo giấy ra. KHÔNG BIẾN CẢM BIẾN TRONG KHUÔN PHIỀN CÓ HOẠT ĐỘNG KHÔNG? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau.) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay thế cảm biến.
6. Thầy mạch LGC. Có Thầy bo mạch LGC.
Vùng đăng ký Cảm biến đăng ký 03-[FAX]ON/[4]/[E] Khu vực thoát/lùi Cảm biến thoát 03-[FAX]OFF/[7]/[B] Cảm biến lùi-1 03- [FAX]OFF/[ 7]/[E] Cảm biến quay ngược-2 03-[FAX]OFF/[7]/[D] Cảm biến vận chuyển trục sấy 03-[FAX]OFF/[7]/[C ] Khu vực vận chuyển ngược Cảm biến vận chuyển ngang-1 03 -[FAX]OFF/[9]/[F] Cảm biến vận chuyển ngang-2 03-[FAX]OFF/[9]/[G] Cảm biến vận chuyển chuyển ngang-3 03-[FAX]OFF/[9]/[H ] Khu vực nạp giấy Cảm biến nạp giấy của Ngăn thứ nhất 03-[FAX]OFF/[1]/[D] Cảm biến nạp giấy của Ngăn chặn thứ 2 03-[FAX]OFF/[2]/[D] Cảm biến nạp LCF của Ngăn thứ 3 / bài hát song 03-[ FAX]OFF/[3]/[D] Cảm biến nạp ngăn thứ 4 03-[ FAX]OFF/[4]/[D] Cảm biến vận chuyển ngăn chặn thứ nhất 03-[FAX]OFF/[1]/[C] Vận chuyển ngăn chặn thứ 2 cảm biến 03-[FAX]OFF/[2]/ [C] cảm biến vận chuyển LCF Stop Draw lần thứ 3 / bài hát song 03-[FAX]OFF/[3]/[C] cảm biến vận chuyển LCF Stop Draw lần thứ 4 03-[FAX]OFF/[4] /[C ]Cảm biến vận chuyển trung gian 03-[FAX]OFF/[1]/[A]
E061Mô tả:
Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo thứ nhất: Kích thước giấy trong Ngăn kéo thứ nhất khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của quá trình cài đặt Ngừng kéo và khổ giấy trong Ngắt kéo. * Khổ giấy phát hiện được thực hiện trên tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E062Mô tả:
Cài đặt khổ giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 2: Kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 2 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E063Mô tả:
Cài đặt khổ giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 3: Kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 3 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT
E064Mô tả:
Cài đặt khổ giấy không chính xác cho ngăn kéo thứ 4: Kích thước giấy trong ngăn kéo thứ 4 khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.Mô tả:
E065Mô tả:
Cài đặt khổ giấy không chính xác cho khay nạp tay: Kích thước giấy trong khay nạp tay khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của cài đặt ngăn kéo và khổ giấy trong ngăn kéo. * Phát hiện khổ giấy được thực hiện ở tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng, hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E090Mô tả:
Kẹt trễ dữ liệu hình ảnh: Không thể chuẩn bị dữ liệu hình ảnh để in.

Biện pháp khắc phục:
1. Tháo giấy còn lại phía trước cảm biến đăng ký.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra những điều sau:
3. Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại.
4. Kiểm tra xem các đầu nối kết nối bo mạch SYS, bo mạch SLG và bo mạch PLG có bị ngắt kết nối không.
5. Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối không.
6. Kiểm tra xem bộ nhớ trang có được kết nối đúng cách với đầu nối trên bo mạch SYS không.
7. Thay thế bộ nhớ trang.
8. Kiểm tra xem các bó dây kết nối bo mạch SYS, bo mạch SLG và bo mạch PLG có bị hở mạch không.
9. Thay ổ cứng, bo mạch SYS, bo mạch SLG và bo mạch PLG.
E091Mô tả:
Kẹt hết thời gian khác: Thiết bị không hoạt động bình thường do bất thường xảy ra trên giao diện giữa bảng SYS và phần sụn động cơ.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra những điều sau:
3. Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại.
4. Kiểm tra xem các đầu nối kết nối bo mạch SYS, bo mạch SYSIF, bo mạch SLG và bo mạch PLG có bị ngắt kết nối không. 5. Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối không.
6. Kiểm tra xem bộ nhớ trang có được kết nối đúng cách với đầu nối trên bo mạch SYS không.
7. Thay thế bộ nhớ trang.
8. Kiểm tra xem các bó dây kết nối bo mạch SYSIF, bo mạch SLG và bo mạch PLG có bị hở mạch không.
9. Thay ổ cứng, bo mạch SYS, bo mạch SLG và bo mạch PLG.
E0A0Mô tả:
Kẹt khi hết thời gian chuyển đổi cấu hình có sẵn: Không thể gửi dữ liệu cấu hình ảnh cần thiết.

Biện pháp khắc phục:
1. Tháo giấy còn lại phía trước biến đăng ký cảm biến.
2. Kiểm tra xem lỗi đã bị xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
4. Thầy mạch LGC.
E110Mô tả:
Kẹt giao thông vận tải khi ở hai mặt (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đi qua phần vận chuyển ngược không đến được cảm biến đăng ký khi ở hai mặt.

Biện pháp khắc phục:
(Trong trang đầu tiên) Mở nắp truy cập khóa giấy. Có giấy phía trước biến đăng ký không? → CÓ → Cướp giấy. Không đăng ký biến số có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi đăng ký cảm biến.
6. Thầy mạch LGC. Có động cơ chuyển tải (M17) có quay không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Thay động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của công trình vận tải chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng.CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. CÓ Kiểm tra vận chuyển con lăn. Làm sạch hoặc thay thế nó. (Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến dẫn đường của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị loạn không và chỉnh sửa lại nếu bị loạn.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không?(Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ll → KHÔNG →
1. Bụi giấy có hội tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem tuyến có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu kết nối có bị ngắt kết nối không. Có động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) KHÔNG → Thay đổi vận chuyển động cơ.
1. Kiểm tra xem đầu nối của công trình vận tải chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu kết nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC.CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế con lăn đăng ký (cao su) nếu không giải quyết được.
E120Mô tả:
Nạp sai khay nạp (giấy không đến cảm biến đăng ký): Giấy được nạp từ khay nạp tay không đến cảm biến đăng ký.

Biện pháp khắc phục:
Open disk bypass. Có giấy nào phía trước biến đăng ký không? → CÓ → Cướp giấy. Không đăng ký biến số có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi đăng ký cảm biến.
6. Thầy mạch LGC. Chiều rộng của thanh dẫn bên của thiết bị phụ nhánh có quá không? Giấy có bị lệch không?→ CÓ → Khớp nối chiều rộng của các hướng dẫn bên và chiều rộng của giấy. KHÔNG hợp lý tải dữ liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-204) Cảm biến nguồn cấp dữ liệu bị loại bỏ có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX]OFF/[6]/[G]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem kết nối đầu của vòng kết hợp nạp và cảm biến vòng tải có is ngắt kết nối or not.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu và biến cảm biến bỏ qua.
6. Thầy mạch LGC. CÓ Kiểm tra con lăn vận chuyển vòng, con lăn thức ăn và con lăn tách. Làm sạch hoặc thay thế chúng. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu và biến cảm biến bỏ qua.
6. Thầy mạch LGC. CÓ Kiểm tra con lăn vận chuyển vòng, con lăn thức ăn và con lăn tách. Làm sạch hoặc thay thế chúng. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu và biến cảm biến bỏ qua. 6. Thầy mạch LGC. CÓ Kiểm tra con lăn vận chuyển vòng, con lăn thức ăn và con lăn tách. Làm sạch hoặc thay thế chúng.
E130Mô tả:
Nạp giấy ngăn kéo thứ nhất sai (giấy không đến cảm biến nạp giấy của Ngăn kéo thứ nhất): Giấy không được cảm nhận biến nạp giấy của Ngăn kéo thứ nhất trong khi nạp giấy ở Ngăn kéo thứ nhất.

Biện pháp khắc phục:
Mở nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào ở phía trước cảm biến chuyển đổi giao thông ngăn chặn thứ nhất không? → CÓ → Cướp giấy. NO biến nguồn cấp dữ liệu cảm biến cho ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[D]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến Nạp ngăn thứ nhất có bị ngắt kết nối not connection.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay cảm biến nguồn cấp dữ liệu cho ngăn kéo thứ nhất.
6. Thầy mạch LGC.Chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ nhất có quá không? Có bị rối loạn giấy không? → CÓ → Khớp nối chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. NOT Ly hợp nguồn dữ liệu Ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-201) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của ly hợp Ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay vì kết hợp ngăn kéo thứ nhất.
6. Thầy mạch LGC.Có Kiểm tra con lăn tải, con lăn kéo và con lăn tải của Ngăn chặn thứ nhất. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
5. Thay vì kết hợp ngăn kéo thứ nhất.
6. Thầy mạch LGC. Có Kiểm tra con lăn tải, con lăn kéo và con lăn tải của Ngăn chặn thứ nhất. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
5. Thay vì kết hợp ngăn kéo thứ nhất.
6. Thầy mạch LGC.Có Kiểm tra con lăn tải, con lăn kéo và con lăn tải của Ngăn chặn thứ nhất. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không
E140Mô tả:
Nạp sai cho Ngăn thứ 2 (giấy không đến được cảm biến tải của Ngăn thứ 2): Giấy không đến được cảm biến nạp của Ngăn thứ 2 trong khi tải ở Ngăn thứ 2.

Biện pháp khắc phục:
Open the Drawer Drawer. Có bất kỳ tờ giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? → CÓ → Cướp giấy. Không cảm biến giao thông chặn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[2]/[D]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem kết nối đầu của biến cảm biến Nạp ngăn thứ 2 có bị ngắt kết nối not connection.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay cảm biến nguồn cấp dữ liệu cho ngăn kéo thứ 2.
6. Thay mạch LGC.Chiều rộng của các thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ 2 có quá cơ không? Có bị rối loạn giấy không? → CÓ → Khớp nối chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG hợp lý ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-202) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của ly hợp ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay ly hợp ngăn kéo thứ 2.
6. Thay mạch LGC.Có Kiểm tra con lăn tải, con lăn tách và con lăn tải thứ
2. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay ly hợp ngăn kéo thứ 2.
6. Thay mạch LGC. Có Kiểm tra con lăn tải, con lăn tách và con lăn tải thứ
2. Làm sạch hoặc thay thế chú
ng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay ly hợp ngăn kéo thứ 2.
6. Thay mạch LGC. Có Kiểm tra con lăn tải, con lăn tách và con lăn tải thứ
2. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không.
E150Mô tả:
Nạp sai Ngăn kéo thứ 3 (giấy không đến Ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF): Giấy không đến Ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF trong khi tải ở Ngăn kéo thứ 3.

Biện pháp khắc phục:
Mở nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào ở phía trước ngăn kéo thứ 3/Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF không? → CÓ → Cướp giấy. KHÔNG BIẾN CẢM BIẾN NGUỒN LỰC LCF Stop Drawer 3 / Tandem có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[3]/[D]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của Chặn thứ 3 / Cảm biến nguồn dữ liệu LCF kết nối với bị ngắt kết nối hoặc không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế ngăn kéo thứ 3 / cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF.6. Thầy mạch LGC. Chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ 3 có quá không? Có bị rối loạn giấy không? → CÓ → Khớp nối chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG KHOẢN KHOẢNG CÁCH THỨ 3 / ly hợp nguồn dữ liệu Tandem LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-209 (kiểu LCF nối tiếp) và 03-226 (kiểu dừng kéo dài thứ 4)) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của dừng kéo dài thứ 3 /matching source data LCF connect next có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn dữ liệu LCF Ngăn kéo thứ 3 / Tandem. 6. Thầy mạch LGC. Có Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn tải. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. 03-209 (kiểu LCF nối tiếp) và 03-226 (kiểu Ngăn kéo thứ 4)) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của Ngăn kéo thứ 3 / khớp nối nguồn dữ liệu LCF nối tiếp bị ngắt connect to not.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn dữ liệu LCF Ngăn kéo thứ 3 / Tandem. 6. Thầy mạch LGC. Có Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn tải. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. 03-209 (kiểu LCF nối tiếp) và 03-226 (kiểu Ngăn kéo thứ 4)) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của Ngăn kéo thứ 3 / khớp nối nguồn dữ liệu LCF nối tiếp bị ngắt connect to not.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn dữ liệu LCF Ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thầy mạch LGC. Có Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn tải. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn dữ liệu LCF Ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thầy mạch LGC.Có Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn tải. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn dữ liệu LCF Ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thầy mạch LGC. Có Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn tải. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi chỉ được định nghĩa không.
E160Mô tả:
Nạp sai ngăn thứ 4 (giấy không đến được cảm biến nạp của ngăn thứ 4): Giấy không đến được cảm biến nạp của ngăn thứ 4 trong khi nạp ở ngăn thứ 4.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước cảm biến nạp giấy của ngăn kéo thứ 4 không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[4]/[D]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nạp ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo thứ 4. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ Chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ 4 có quá hẹp không? Có bị lệch giấy không? → CÓ → Khớp chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG Bộ ly hợp nạp ngăn kéo thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-228) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp nạp ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của ngăn kéo thứ
4. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp nạp ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của ngăn kéo thứ
4. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp nạp ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra con lăn nạp, con lăn tách và con lăn nạp của ngăn kéo thứ
4. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không.
E180Mô tả:
Nạp sai LCF tùy chọn (giấy không đạt cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF tùy chọn): Giấy không đến được cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF tùy chọn trong khi nạp tại LCF tùy chọn.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp trước LCF. Có giấy nào ở phía trước cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Bộ cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[5]/[D]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nguồn cấp LCF có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối J851 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối J850 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay thế cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF.
7. Thay bo mạch LCF.
8. Thay bo mạch LGC. CÓ Động cơ vận chuyển LCF bên ngoài có dẫn động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-122/172) ll → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển không bị ngắt kết nối.
2. Kiểm tra xem đầu nối J854 trên bo mạch có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem có bất thường nào ở bộ truyền động vận chuyển không. CÓ Bộ ly hợp nạp liệu LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-272) ↓ → NO → 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp
nạp LCF có bị ngắt kết nối không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối J851 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN346 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay ly hợp nạp LCF.
7. Thay bo mạch LCF.
8. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào ở bộ truyền động vận chuyển không.
2. Kiểm tra trục nạp LCF, trục tách và trục nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không.
E190Mô tả:
Tandem LCF nạp sai (giấy không đến ngăn thứ 3 / Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF): Giấy không đến được cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF ở ngăn thứ 3 trong quá trình nạp tại LCF Tandem.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước ngăn kéo thứ 3/Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Bộ cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[3]/[D]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ngăn thứ 3 / Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF nối tiếp có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế ngăn kéo thứ 3 / cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo thứ 3 có quá hẹp không? Có bị lệch giấy không? → CÓ → Khớp chiều rộng của thanh dẫn ban đầu với chiều rộng của giấy. KHÔNG Ngăn kéo thứ 3 / ly hợp nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-209 (kiểu LCF nối tiếp) và 03-226 (kiểu ngăn kéo thứ 4)) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ngăn kéo thứ 3 / khớp nối nguồn cấp dữ liệu LCF nối tiếp có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nạp nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không. 03-209 (kiểu LCF nối tiếp) và 03-226 (kiểu ngăn kéo thứ 4)) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ngăn kéo thứ 3 / khớp nối nguồn cấp dữ liệu LCF nối tiếp có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nạp nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không. 03-209 (kiểu LCF nối tiếp) và 03-226 (kiểu ngăn kéo thứ 4)) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ngăn kéo thứ 3 / khớp nối nguồn cấp dữ liệu LCF nối tiếp có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nạp nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nạp nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. 5. Thay thế bộ ly hợp nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra ngăn kéo thứ 3 / Con lăn nạp nối tiếp LCF, con lăn tách và con lăn nạp. Làm sạch hoặc thay thế chúng. * Kiểm tra xem trọng lượng giấy có nằm trong phạm vi được chỉ định không.
E200Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong khi nạp ở ngăn kéo thứ nhất.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy phía trước cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến đăng ký.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (In trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không? 2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. 6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.
E201Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp ở ngăn kéo thứ nhất.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Tháo giấy ra và kiểm tra các mục sau.
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC. 8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất.
6. Thay bo mạch LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
(Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến lối ra của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ll → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133, 183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có phù hợp không
E211Mô tả:
Kẹt giao thông ngăn kéo thứ 2 (giấy chưa đến cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã trải qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 chưa đến cảm biến vận chuyển trung gian khi tải ở ngăn kéo thứ 2.

Biện pháp khắc phục:
(Ở trang đầu) Cảm biến chuyển vận trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập khóa. Thao tác gỡ giấy và kiểm tra các mục sau.
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của biến cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Có động cơ vận chuyển có quay không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển đường không bị khóa. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của công trình vận tải chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. Yes Ly hợp chuyển giao cắt thứ nhất có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của lý hợp chuyển đổi Đường dừng thứ nhất có bị ngắt kết nối không không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không. 5. Thay đổi cuộc họp kết hợp chuyển tiếp ngăn kéo thứ nhất. 6. Thầy mạch LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
(Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến dẫn đường của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị loạn không và chỉnh sửa lại nếu bị loạn.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ll → KHÔNG →
1. Bụi giấy có hội tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem tuyến có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu kết nối có bị ngắt kết nối không. Có động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133, 183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển vận tải có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của công trình vận tải chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ khí chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ khí chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC. 8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E220Mô tả:
Kẹt giao thông ngăn kéo thứ 2 (không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không cảm nhận được biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất trong quá trình tải pull time thứ 2.

Biện pháp khắc phục:
(Trong trang đầu tiên) Mở nắp truy cập khóa giấy. Có giấy phía trước cảm biến giao thông chuyển tiếp ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Cướp giấy. NO'Cảm biến giao thông chặn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem kết nối đầu của biến cảm biến chuyển vận dừng thứ nhất có bị kéo không ngắt kết nối hoặc không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi cảm biến chuyển động ngăn kéo thứ nhất.
6. Thầy mạch LGC.CÓ Các sự kiện chuyển mạch hợp lý (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các kết nối đầu của ly hợp chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển. 6. Thầy mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra trạng thái của bộ phận nạp, bộ phận tách và bộ phận nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra vận chuyển con lăn. Làm sạch hoặc thay thế nó.(Ở trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau:
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và chỉnh sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E230Mô tả:
Kẹt khi chuyển đổi của Stop Drawer lần thứ nhất (giấy không đến được cảm biến chuyển đổi của Stop Drawer thứ nhất): Giấy đã trải qua cảm biến tải của Stop Draw Thứ nhất không phải là biến chuyển đổi của Stop Drawer thứ nhất trong quá trình tải. at the top puller.

Biện pháp khắc phục:
(Ở trang đầu) Cảm biến chuyển vận trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/ [3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → KHÔNG → Mở nút truy cập nút. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu kết nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Yes Ly hợp chuyển đổi chiều của giấy tờ có hoạt động không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các kết nối đầu của ly hợp chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thầy mạch LGC. Có kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục lăn tách và trục nạp của ngăn đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần (trang thứ hai trở đi của bản in) Mép giấy phía trước không chạm tới cảm biến thoát của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Giấy có bị hỏng không?(Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem giấy có bị rối loạn không và chỉnh sửa lại nếu bị rối loạn.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/ [3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → NO →
1. Bụi giấy có hội tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem bộ truyền động của biến cảm biến có hoạt động bình thường không.
3. Kiểm tra xem tuyến mạng có bị hỏng không.
4. Kiểm tra xem đầu kết nối có bị ngắt kết nối không.Có kiểm tra các điều kiện của trục nạp, mảnh tách và trục kéo của ngăn tải đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần.
E240Mô tả:
Kẹt giao thông ngăn kéo thứ 2 (giấy chưa đến cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2): Giấy đã trải qua cảm biến tải của ngăn kéo thứ 2 không cảm nhận được biến chuyển giao của ngăn kéo thứ 2 trong quá trình tải tại pull time thứ 2.

Biện pháp khắc phục:
(Ở trang đầu) Cảm biến chuyển vận trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/ [3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → KHÔNG → Mở nút truy cập nút. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu kết nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Yes Ly hợp chuyển đổi chiều của giấy tờ có hoạt động không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các kết nối đầu của ly hợp chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thầy mạch LGC. Có kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục lăn tách và trục nạp của ngăn đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần (trang thứ hai trở đi của bản in) Mép giấy phía trước không chạm tới cảm biến thoát của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Giấy có bị hỏng không?(Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem giấy có bị rối loạn không và chỉnh sửa lại nếu bị rối loạn.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/ [3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → NO →
1. Bụi giấy có hội tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem bộ truyền động của biến cảm biến có hoạt động bình thường không.
3. Kiểm tra xem tuyến mạng có bị hỏng không.
4. Kiểm tra xem đầu kết nối có bị ngắt kết nối không.Có kiểm tra các điều kiện của trục nạp, mảnh tách và trục kéo của ngăn tải đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần.
E250Mô tả:
Tùy chọn chuyển dịch chuyển LCF bị ngắt (không đạt được cảm biến chuyển dịch chuyển LCF tùy chọn): Không thể chuyển tải cảm biến chuyển dịch LCF tùy chọn trong quá trình tải tại tùy chọn LCF.

Biện pháp khắc phục:
(Ở trang đầu) Cảm biến chuyển vận trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/ [3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → KHÔNG → Mở nút truy cập nút. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu kết nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Yes Ly hợp chuyển đổi chiều của giấy tờ có hoạt động không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các kết nối đầu của ly hợp chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thầy mạch LGC. Có kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục lăn tách và trục nạp của ngăn đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần (trang thứ hai trở đi của bản in) Mép giấy phía trước không chạm tới cảm biến thoát của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Giấy có bị hỏng không?(Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem giấy có bị rối loạn không và chỉnh sửa lại nếu bị rối loạn.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/ [3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → NO →
1. Bụi giấy có hội tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem bộ truyền động của biến cảm biến có hoạt động bình thường không.
3. Kiểm tra xem tuyến mạng có bị hỏng không.
4. Kiểm tra xem đầu kết nối có bị ngắt kết nối không.Có kiểm tra các điều kiện của trục nạp, mảnh tách và trục kéo của ngăn tải đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần.
E260Mô tả:
Tùy chọn chuyển đổi LCF tùy chọn giao thông vận tải (không đến cảm biến đăng ký biến): Vượt qua cảm biến chuyển đổi giao thông vận tải Ngăn chặn lần thứ hai không đến cảm biến đăng ký trong quá trình tải tại tùy chọn LCF.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào trước khi đăng ký biến cảm biến khi mở nắp thiết bị bị loại bỏ không? → CÓ → Cướp giấy. Không đăng ký biến số có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối J341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây mới có bị ngắt mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi đăng ký cảm biến.
6. Thầy mạch LGC. Động cơ chuyển LCF bên ngoài có dẫn dắt không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-122/172) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra
E261Mô tả:
Tùy chọn tùy chọn chuyển dịch chuyển LCF (giấy không đạt được cảm biến chuyển dịch trung gian): Giấy đã vượt qua biến chuyển dịch chuyển Trung gian cảm biến ngăn kéo thứ nhất không đạt được cảm biến chuyển dịch chuyển trung gian trong quá trình tải tại tùy chọn LCF.

Biện pháp khắc phục:
(Ở trang đầu) Cảm biến chuyển vận trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập khóa. Thao tác gỡ giấy và kiểm tra các mục sau.
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của biến cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Có động cơ vận chuyển có quay không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển đường không bị khóa. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của công trình vận tải chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. Yes Ly hợp chuyển giao cắt thứ nhất có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của lý hợp chuyển đổi Đường dừng thứ nhất có bị ngắt kết nối không không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi cuộc họp kết hợp chuyển tiếp ngăn kéo thứ nhất.
6. Thầy mạch LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
(Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến dẫn đường của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị loạn không và chỉnh sửa lại nếu bị loạn.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ll → KHÔNG →
1. Bụi giấy có hội tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem tuyến có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu kết nối có bị ngắt kết nối không. Có động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133, 183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển vận tải có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của công trình vận tải chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ chuyển mạch có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ khí chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ khí chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E2A1Mô tả:
Kẹt giao thông khi ở hai mặt (giấy chưa đến cảm biến giao thông vận tải trung gian): Mặt đường đã vượt qua phần đảo ngược và phần giao thông chuyển ngang chưa đến cảm biến giao thông vận chuyển trung gian khi ở hai mặt

Biện pháp khắc phục:
(Ở trang đầu) Cảm biến chuyển vận trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập khóa. Thao tác gỡ giấy và kiểm tra các mục sau.
1. Kiểm tra xem đầu kết nối của biến cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thầy mạch LGC. Có động cơ vận chuyển có quay không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển đường không bị khóa. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của công trình vận tải chuyển đổi có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem kết nối đầu trên bo mạch PC điều khiển cơ tải vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không có khe hở mạch.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển công trình vận tải chuyển mạch có bị đo lường mạch hoặc hở mạch không.
7. Thầy mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển chuyển đổi cơ sở hạ tầng. Yes Ly hợp chuyển giao cắt thứ nhất có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của lý hợp chuyển đổi Đường dừng thứ nhất có bị ngắt kết nối không không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc có khuyết mạch không.
5. Thay đổi cuộc họp kết hợp chuyển tiếp ngăn kéo thứ nhất.
6. Thầy mạch LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
(Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến dẫn đường của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị loạn không và chỉnh sửa lại nếu bị loạn.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá không.
5. Kiểm tra xe máy
E300Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 3.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy phía trước cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến đăng ký.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (In trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộ
ng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.
E301Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 3.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Tháo giấy ra và kiểm tra các mục sau.
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay bo mạch LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
(Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến lối ra của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 0
3-[FAX]OFF/[1]/[A]) ll → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng
không.
3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133, 183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không
. 6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC. 8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E310Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển thứ 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 3.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ Các ly hợp vận chuyển (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (In trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau:
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E320Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2): Giấy đã qua ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 3.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[2]/[C] ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 có bị ngắt kết nối không trên
E330Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến đăng ký): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 4.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy phía trước cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến đăng ký. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (In trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.
E331Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 4.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Tháo giấy ra và kiểm tra các mục sau.
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất.
6. Thay bo mạch LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
(Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến lối ra của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem
chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ll → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133, 183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E340Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 4.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ Các ly hợp vận chuyển (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (In trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau:
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E350Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2): Giấy đã qua ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 4.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[2]/[C] ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 có bị ngắt kết nối không trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/231) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (dưới/giữa) có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa).
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/231) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (dưới/giữa) có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa). 6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/231) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (dưới/giữa) có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa).
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa).
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa).
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó.
E360Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được ngăn kéo thứ 3 / Bộ cảm biến vận chuyển LCF liên tục): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 không đến được ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến vận chuyển liên tục LCF trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 4.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy nào phía trước ngăn kéo thứ 3/Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Bộ cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF ngăn kéo thứ 3 / Tandem có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[2]/[D]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ngăn thứ 3 / Cảm biến nguồn cấp dữ liệu LCF nối tiếp có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến nạp ngăn kéo thứ 3 / Tandem LCF.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó. Thay thế bo mạch LGC. CÓ Ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó. Thay thế bo mạch LGC. CÓ Ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng. 2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng PFP và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ 4. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển PFP. Làm sạch hoặc thay thế nó.
E370Mô tả:
Kẹt khi vận chuyển ngăn kéo thứ 3 (giấy không đến được ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF): Giấy đã qua ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Tandem LCF không đến được ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF trong quá trình nạp ở ngăn kéo thứ 3.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/[3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục lăn tách và trục nạp của ngăn đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần (trang thứ hai trở đi của bản in) Mép giấy phía trước không chạm tới cảm biến thoát của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Giấy có bị hỏng không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/[3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → NO →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không.
3. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần.
E380Mô tả:
Kẹt vận chuyển ngăn kéo thứ 4 (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4): Giấy đã qua cảm biến nạp của ngăn kéo thứ 4 không đến được cảm biến vận chuyển của ngăn kéo thứ 4 trong khi nạp ở ngăn kéo thứ 4.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/[3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục lăn tách và trục nạp của ngăn đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần (trang thứ hai trở đi của bản in) Mép giấy phía trước không chạm tới cảm biến thoát của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Giấy có bị hỏng không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/[3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → NO →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không.
3. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần.
E3C0Mô tả:
Tandem LCF kẹt vận chuyển (giấy không đến cảm biến đăng ký): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển thứ nhất không đến được cảm biến đăng ký trong quá trình nạp tại LCF Tandem.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy phía trước cảm biến đăng ký không? → CÓ → Thay giấy. KHÔNG Cảm biến đăng ký (S18) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến đăng ký. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn. (In trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian (S17) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển (M17) có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay bo mạch LGC.
7. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem con lăn đăng ký (cao su) có quay trơn tru không.
E3C1Mô tả:
Kẹt vận chuyển LCF ghép đôi (giấy không đến được cảm biến vận chuyển trung gian): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển thứ nhất không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình nạp tại LCF ghép đôi.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Tháo giấy ra và kiểm tra các mục sau.
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển trung gian có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133,183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC. 8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN305 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay bo mạch LGC. Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
(Trang thứ hai trở đi của bản in) Cạnh đầu của giấy không chạm tới cảm biến lối ra của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A]) ll → KHÔNG →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không. 3. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Động cơ vận chuyển có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-133, 183) ↓ → KHÔNG → Kiểm tra xem ổ trục của con lăn vận chuyển có bị khóa không. Thay thế động cơ vận chuyển.
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN327 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận tải có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển động cơ vận chuyển có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không. Thay thế bo mạch LGC.
8. Thay thế bảng PC điều khiển động cơ vận chuyển. CÓ Kiểm tra xem lò xo của con lăn theo sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E3D0Mô tả:
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất trong quá trình nạp tại LCF .

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất (S33) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Các ly hợp vận chuyển (CLT5,7,9,11) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328,329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. (In trang thứ hai trở đi) Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau:
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy. 3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không.
5. Kiểm tra giá trị điều chỉnh liên quan đến động cơ. KHÔNG Kiểm tra xem lò xo của con lăn sau của con lăn vận chuyển trung gian có hoạt động bình thường không.
E3E0Mô tả:
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2): Giấy đã qua ngăn kéo thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF Tandem không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 trong quá trình nạp tại LCF Tandem.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp nguồn cấp dữ liệu. Có giấy phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 không? ↓ → CÓ → Nếu ​​giấy bị hỏng, hãy lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[2]/[C] ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 có bị ngắt kết nối không trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 2.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/231) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (dưới/giữa) có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa). 6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/231) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (dưới/giữa) có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa). 6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. CÓ Bộ ly hợp vận chuyển có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/231) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển (dưới/giữa) có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa).
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa).
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối CN329,350 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển (dưới/giữa). 6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp củ
a từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó. con lăn tách và con lăn nạp của từng nguồn giấy và làm sạch hoặc thay thế chúng.
2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Làm sạch hoặc thay thế nó.
E3F0Mô tả:
Kẹt vận chuyển Tandem LCF (giấy không đến được ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF Tandem): Giấy đã qua ngăn thứ 3 / Cảm biến nạp LCF Tandem không đến được ngăn thứ 3 / Cảm biến vận chuyển LCF Tandem trong quá trình nạp tại LCF Song song.

Biện pháp khắc phục:
(In trang đầu tiên) Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/[3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → KHÔNG → Mở nắp truy cập kẹt giấy. Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Ly hợp vận chuyển giấy đảo chiều có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-210/225/229/230/231) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN328, 329, 350 trên bảng LGC bị ngắt kết nối.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bộ ly hợp vận chuyển.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục lăn tách và trục nạp của ngăn đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần (trang thứ hai trở đi của bản in) Mép giấy phía trước không chạm tới cảm biến thoát của bộ nhiệt áp. ↓ → CÓ → Giấy có bị hỏng không? (Lấy giấy ra và kiểm tra những điều sau.)
1. Kiểm tra xem giấy có bị lệch không và sửa lại nếu bị lệch.
2. Kiểm tra lượng giấy.
3. Kiểm tra xem giấy có in ở mặt sau không.
4. Kiểm tra xem chiều rộng của thanh dẫn bên của ngăn kéo có quá hẹp không. KHÔNG Cảm biến vận chuyển trung gian có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[A], OFF/[1]/[C], OFF/[2]/[C], OFF/[3] /[C], OFF/[4]/[C]) ↓ → NO →
1. Bụi giấy có tích tụ trên cảm biến vận chuyển trung gian không?
2. Kiểm tra xem bộ truyền động của cảm biến có hoạt động bình thường không.
3. Kiểm tra xem dây nịt có bị hỏng không.
4. Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không. CÓ Kiểm tra các điều kiện của trục nạp, trục tách và trục nạp của ngăn kéo đang sử dụng và thay thế chúng nếu cần.
E410Mô tả:
Mứt mở nắp trước: Nắp trước đã mở trong khi in.

Biện pháp khắc phục:
Nắp trước có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. KHÔNG Điện áp 24V có được cung cấp từ bộ nguồn không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX] ON/[9]/[H]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối cho nguồn điện 24 V có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN344 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Thay bo mạch LGC.
E440Mô tả:
Mứt mở nắp dưới bên phải (nắp nạp): Nắp nạp đã mở trong khi in.

Biện pháp khắc phục:
Nắp nguồn có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. KHÔNG Công tắc cửa hông có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[2]/[A]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nắp nạp có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN304 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến nắp nạp.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Thay bo mạch LGC.
E450Mô tả:
Mứt mở nắp bên LCF tùy chọn: Nắp bên của LCF tùy chọn đã mở trong khi in.

Biện pháp khắc phục:
Nắp trước LCF có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. KHÔNG Công tắc đóng/mở nắp bên LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[5]/[B]) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng/mở nắp bên LCF có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN100 hoặc CN106 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN338 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay thế công tắc đóng/mở nắp bên LCF.
7. Thay bo mạch LCF.
8. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Thay bo mạch LCF.
2. Thay bo mạch LGC.
E460Mô tả:
Kẹt mở nắp trung tâm bên phải (nắp bộ phận nạp giấy vòng): Nắp bộ phận nạp giấy vòng đã mở trong khi in.

Biện pháp khắc phục:
Nắp đơn vị nạp liệu có mở không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp bộ phận nạp giấy tay. KHÔNG Bộ cảm biến nắp đơn vị nạp liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[ENERGY SAVER]OFF/[6]/[H]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến nắp bộ cấp nguồn rẽ nhánh có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN338 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế cảm biến nắp bộ phận cấp nguồn.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Thay bo mạch LGC.
E470Mô tả:
Mứt mở nắp dưới bên trái (nắp thoát): Nắp thoát đã mở trong khi in.

Biện pháp khắc phục:
Nắp lối ra có đóng không? → CÓ → Lấy giấy ra nếu có, sau đó đóng nắp lại. KHÔNG Điện áp 24V có được cung cấp từ bộ nguồn không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX] ON/[9]/[H]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối cho nguồn điện 24V có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN344 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Công tắc nắp lối ra có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[7]/[A] ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của công tắc nắp lối ra có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 có bật không bo mạch LGC bị ngắt kết nối
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay công tắc nắp lối ra.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Thay bo mạch LGC.
E510Mô tả:
Kẹt vận chuyển trong khi in hai mặt (giấy không đến được cảm biến đảo ngược-2): Giấy đã đi qua cảm biến đảo ngược-1 không đến được cảm biến đảo ngược-2 trong khi in hai mặt.

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp lối ra. Có tờ giấy nào phía trước cảm biến lùi-2 không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến lùi-1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[G]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lùi-1 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến lùi-1.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-222) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp dẫn động phần vận chuyển ngang có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay ly hợp dẫn động phần vận chuyển ngang. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ Mylar ở phần đảo ngược có bình thường không? → KHÔNG → Thay Mylar. CÓ Kiểm tra tình trạng của con lăn tại phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế nó.
E511Mô tả:
Kẹt vận chuyển trong khi in hai mặt (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngang-1): Giấy đã đi qua cảm biến đảo ngược-2 không đến được cảm biến vận chuyển ngang-1 trong khi in hai mặt.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy ở phần phía sau khi mở nắp lối ra không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngang-1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[9]/[F]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của Cảm biến vận chuyển ngang-1 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngang-1.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Con lăn vận chuyển 1/2 tại phần vận chuyển nằm ngang có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-110/220) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của phần vận chuyển ngang và dẫn động ly hợp-1 và phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-2 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem các đầu nối của phần vận chuyển ngang và dẫn động ly hợp-1 và và phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-2 có bị kết nối sai không (ly hợp dẫn động: đen-đen, ly hợp vận chuyển 1: xanh tím).
3. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay khớp ly hợp truyền động vận chuyển và ly hợp vận chuyển 1.
7. Thay bảng LGC.
8. Kiểm tra xem đai định thời phía trước đã được lắp đúng cách chưa.
9. Kiểm tra trạng thái lắp đặt của ly hợp dẫn động phần vận chuyển ngang-1.
E512Mô tả:
Kẹt vận chuyển trong khi in hai mặt (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngang-2): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngang-1 không đến được cảm biến vận chuyển ngang-2 trong khi in hai mặt.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy ở phần phía sau khi mở nắp lối ra không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngang-2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[9]/[G]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của Cảm biến vận chuyển ngang-2 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngang-2.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Con lăn vận chuyển 3/4 tại phần vận chuyển nằm ngang có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-110/221) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem các đầu nối của phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-1 và phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp 3 có bị ngắt không.
2. Kiểm tra xem các đầu nối của phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-1 và phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-3 có bị kết nối sai không (ly hợp dẫn động: đen-đen, ly hợp vận chuyển 2: xanh đen)
3. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên LGC bảng không bị ngắt kết nối.
4. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6. Thay thế phần vận chuyển ngang và dẫn động ly hợp-1 và phần vận chuyển ngang dẫn động ly hợp-2.
7. Thay bo mạch LGC.
8. Kiểm tra xem đai định thời phía trước đã được lắp đúng cách chưa.
E540Mô tả:
Kẹt vận chuyển trong khi in hai mặt (giấy không đến được cảm biến vận chuyển ngang-3): Giấy đã vượt qua cảm biến vận chuyển ngang-2 không đến được cảm biến vận chuyển ngang-3 trong khi in hai mặt.

Biện pháp khắc phục:
(Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[9]/[H]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của Cảm biến vận chuyển ngang-3 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN334 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngang-3.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra tình trạng của con lăn tại phần vận chuyển ngang và làm sạch hoặc thay thế nó.
E550Mô tả:
Kẹt giấy còn lại ở đường vận chuyển giấy: Giấy còn lại trên đường vận chuyển giấy khi in xong. (Kẹt giấy do nạp nhiều giấy)

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp của thiết bị/khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến trong khu vực gây nhiễu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế cảm biến.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem có nhiều giấy được nạp từ ngăn kéo không.
2. Thay bo mạch LGC.
Vùng đăng ký Cảm biến đăng ký 03-[FAX]ON/[4]/[E] Khu vực thoát/lùi Cảm biến thoát 03-[FAX]OFF/[7]/[B] Cảm biến lùi-1 03-[FAX]OFF/[ 7]/[E] Cảm biến lùi-2 03-[FAX]OFF/[7]/[D] Cảm biến vận chuyển cuộn sấy 03-[FAX]OFF/[7]/[C] Vùng vận chuyển ngược Cảm biến vận chuyển ngang-1 03 -[FAX]OFF/[9]/[F] Cảm biến vận chuyển ngang-2 03-[FAX]OFF/[9]/[G] Cảm biến vận chuyển ngang-3 03-[FAX]OFF/[9]/[H ] Khu vực nạp giấy Cảm biến nạp giấy của ngăn thứ nhất 03-[FAX]OFF/[1]/[D] Cảm biến nạp giấy của ngăn thứ 2 03-[FAX]OFF/[2]/[D] Cảm biến nạp LCF của ngăn thứ 3 / song song 03-[ FAX]OFF/[3]/[D] Cảm biến nạp ngăn thứ 4 03-[FAX]OFF/[4]/[D] Cảm biến vận chuyển ngăn thứ nhất 03-[FAX]OFF/[1]/[C] Vận chuyển ngăn thứ 2 cảm biến 03-[FAX]OFF/[2]/[C] cảm biến vận chuyển LCF ngăn kéo thứ 3 / song song 03-[FAX]OFF/[3]/[C] cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 03-[FAX]OFF/[4] /[C] Cảm biến vận chuyển trung gian 03-[FAX]OFF/[1]/[A]
E570Mô tả:
Kẹt vận chuyển trong khi in hai mặt (giấy không đến được cảm biến đảo ngược-1): Giấy đã đi qua cảm biến vận chuyển của bộ nhiệt áp không đến được cảm biến đảo ngược-1 trong khi in hai mặt.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào trước cảm biến đăng ký khi mở nắp lối ra không? → KHÔNG → Lấy giấy ra. CÓ Cảm biến lùi 1 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[7]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lùi-1 có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. 5. Thay cảm biến lùi-1.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Động cơ đảo chiều có chạy không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-126) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận vận chuyển ngược có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay mô tơ đảo chiều.
6. Thay bảng LGC CÓ Điện từ cổng có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-274) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của nam châm điện từ cổng có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay nam châm điện từ cổng.
6. Thay thế bo mạch LGC CÓ
1. Kiểm tra xem có tải cơ học nào ở cổng ra/đảo chiều không.
2. Kiểm tra myler ở phần đảo ngược và làm sạch hoặc thay thế nó.
E580Mô tả:
Giấy dừng ở phần đảo ngược: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến lùi-1 hoặc cảm biến lùi-2 sau khi cạnh đầu của nó đã chạm tới cảm biến lùi-1 hoặc cảm biến lùi-2.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy ở phần phía sau khi mở nắp lối ra không? → KHÔNG → CÓ Cảm biến lùi- 1/2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[7]/[D], [7]/[E]) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lùi 1/2 không bị ngắt kết nối.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến lùi- 1/2.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem cài đặt khổ giấy có đúng không.
2. Kiểm tra tình trạng của con lăn ở phần đảo ngược và làm sạch hoặc thay thế nó.
3. Kiểm tra xem không có tải cơ học ở con lăn đi theo và không có bất thường ở myler.
4. Kiểm tra việc điều chỉnh tốc độ động cơ đảo chiều (05-453/454/456) đã phù hợp chưa.
5. Thay thế cảm biến lùi-2 nếu nó bị hư hỏng nặng.
E590Mô tả:
Giấy dừng ở phần thoát: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến thoát sau khi cạnh đầu của nó đã chạm đến cảm biến thoát.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy ở phần phía sau khi mở nắp lối ra không? → KHÔNG → Lấy giấy ra. CÓ Là động cơ lối ra lái xe? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-120) ↓ → NO →
1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ thoát có bị ngắt không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN336 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ
1. Kiểm tra xem cài đặt khổ giấy có đúng không.
2. Kiểm tra xem có vật liệu lạ và bất thường nào ở thanh dẫn hướng và myler phía trước con lăn thoát hay không.
3. Kiểm tra xem có tải cơ học nào ở con lăn theo lối ra không.
E5A0Mô tả:
Giấy không chạm tới cảm biến thoát: Mép giấy không chạm tới cảm biến thoát.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến lối ra có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/ [1]/[C]) ↓ → KHÔNG → 1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay thế cảm biến lối ra.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Van điện từ cổng có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-274) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của nam châm điện từ cổng có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN335 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và dây nịt có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay bo mạch LGC. CÓ Thay bo mạch LGC.
1. Kiểm tra xem cài đặt khổ giấy có đúng không.
2. Kiểm tra xem có vật liệu lạ và bất thường nào ở thanh dẫn hướng và myler phía trước con lăn thoát hay không. * Thực hiện 05-447 đối với giấy dày để tăng giá trị từ 2 đến 4.
E712Mô tả:
Kẹt giấy không đến được cảm biến đăng ký ban đầu: Bản gốc được nạp từ khay nạp ban đầu không đến được cảm biến đăng ký ban đầu.

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch trục nạp, trục nạp và trục tách nếu chúng bị ố.
2. Làm phẳng bản gốc nếu nó bị gấp hoặc quăn quá mức và đặt lại.
3. Cảm biến đăng ký gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[H]) * Nếu hoạt động bình thường, chuyển sang bước 7. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 6.
4. Kiểm tra xem đầu nối CN74 trên RADF bo mạch bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đăng ký ban đầu hoặc dây nịt bị hở mạch. Sửa nếu có.
5. Thay cảm biến đăng ký ban đầu.
6. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
7. Thay trục nạp, trục nạp và trục tách nếu chúng bị mòn.
E714Mô tả:
Kẹt nhận tín hiệu nạp: Tín hiệu nạp được nhận ngay cả khi không có bản gốc nào tồn tại trên khay tiếp giấy gốc.

Biện pháp khắc phục:
1. Cảm biến trống ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[B])
2. Kiểm tra xem cần của cảm biến trống ban đầu có hoạt động bình thường không.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến rỗng ban đầu hay các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thay cảm biến rỗng ban đầu.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E721Mô tả:
Kẹt không đạt cảm biến bắt đầu đọc bản gốc: Bản gốc không đạt cảm biến bắt đầu đọc bản gốc sau khi nó đã vượt qua cảm biến đăng ký bản gốc (khi quét mặt trái) hoặc cảm biến lùi (khi quét mặt trái).

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đăng ký ban đầu, con lăn chuyển trung gian, con lăn bắt đầu đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký đảo ngược nếu chúng bị ố.
2. Cảm biến khởi động đọc gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[G]) * Nếu hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 8. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 7 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến bắt đầu đọc ban đầu hay các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến bắt đầu đọc gốc (05-356).
5. Thực hiện điều chỉnh thủ công cảm biến bắt đầu đọc ban đầu.
6. Thay thế cảm biến đọc ban đầu, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
7. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc gốc (05-356).
8. Thay thế con lăn đăng ký ban đầu, con lăn chuyển trung gian, con lăn bắt đầu đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký đảo ngược nếu chúng bị mòn.
E722Mô tả:
Kẹt giấy không đến được cảm biến thoát ban đầu (trong khi quét): Bản gốc đã vượt qua cảm biến đọc không đến được cảm biến thoát ban đầu khi nó được vận chuyển từ phần quét sang phần thoát.

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đầu đọc và con lăn trung gian đầu ra nếu chúng bị ố.
2. Cảm biến thoát gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[E]) * Nếu hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến lối ra ban đầu hay các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thay thế cảm biến lối ra ban đầu
5. Thay thế bảng RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
6. Thay con lăn đầu đọc và con lăn trung gian đầu ra nếu chúng bị mòn.
E724Mô tả:
Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký ban đầu: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến đăng ký ban đầu sau khi cạnh đầu của nó đã chạm đến cảm biến này.

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đăng ký ban đầu nếu nó bị ố.
2. Cảm biến đăng ký gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[H]) * Nếu hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đăng ký ban đầu hay các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thay cảm biến đăng ký ban đầu.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
6. Thay con lăn đăng ký ban đầu nếu nó bị mòn.
E725Mô tả:
Ngừng kẹt giấy tại cảm biến bắt đầu đọc: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến đọc sau khi cạnh trước của nó đã chạm tới cảm biến này.

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đăng ký ban đầu, con lăn chuyển trung gian, con lăn bắt đầu đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký đảo ngược nếu chúng bị ố.
2. Cảm biến khởi động đọc gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[G]) * Nếu hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 8. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 7 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến bắt đầu đọc ban đầu hay các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến bắt đầu đọc gốc (05-356).
5. Thực hiện điều chỉnh thủ công cảm biến bắt đầu đọc ban đầu.
6. Thay thế cảm biến đọc ban đầu, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
7. Thay thế bảng RADF, và sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc gốc (05-356).
8. Thay thế con lăn đăng ký ban đầu, con lăn chuyển trung gian, con lăn bắt đầu đọc, con lăn đảo ngược và con lăn đăng ký đảo ngược nếu chúng bị mòn.
E726Mô tả:
Kẹt nhận tín hiệu vận chuyển/thoát trong trạng thái chờ ADF

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy tờ nào trong RADF không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Kiểm tra xem có giấy trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. 3. Nếu vẫn xảy ra kẹt giấy, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.
E727Mô tả:
Kẹt giấy không đến được cảm biến đầu đọc ban đầu

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra điều chỉnh vị trí RADF. "3.12.1 Điều chỉnh vị trí RADF"
2. Kiểm tra Điều chỉnh của Bộ nạp tài liệu tự động đảo chiều (RADF). "3.12 Điều chỉnh RADF"
3. Làm sạch con lăn đầu đọc và con lăn kết thúc đọc nếu chúng bị ố.
4. Cảm biến đầu đọc gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[5]/[D]) * Nếu hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 8. Nếu không, hãy kiểm tra từ 5 đến 7 bên dưới.
5. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầu đọc ban đầu hoặc dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp. 6. Thay cảm biến đầu đọc ban đầu.
7. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
8. Thay con lăn bắt đầu đọc và con lăn kết thúc đọc nếu chúng bị mòn
E729Sự miêu tả:
Mô tả:

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn đầu đọc nếu nó bị ố.
2. Cảm biến đầu đọc gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03: [FAX]/ON/[5]/[D]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầu đọc ban đầu hoặc dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế cảm biến đầu đọc ban đầu.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
6. Thay con lăn đầu đọc nếu nó bị mòn.
E731Mô tả:
Dừng kẹt ở cảm biến thoát ban đầu: Cạnh sau của bản gốc không vượt qua cảm biến thoát ban đầu sau khi cạnh đầu của nó đã chạm đến cảm biến này

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn thoát và con lăn trung gian thoát nếu chúng bị ố.
2. Cảm biến thoát gốc có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[E]) * Nếu hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến lối ra ban đầu hay các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thay cảm biến lối thoát ban đầu.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
6. Thay con lăn thoát và con lăn trung gian thoát nếu chúng bị mòn.
E744Mô tả:
Dừng kẹt ở cảm biến thoát/lùi ban đầu

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn trung gian thoát/đảo ngược nếu nó bị ố.
2. Cảm biến thoát/lùi ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03: [FAX]/ON/[5]/[B]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến thoát/lùi ban đầu hay các dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay cảm biến thoát/lùi ban đầu.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
6. Thay con lăn trung gian thoát/lùi nếu nó bị mòn.
E745Mô tả:
Kẹt không đạt cảm biến thoát/lùi ban đầu

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch con lăn trung gian thoát ra nếu nó bị ố.
2. Cảm biến thoát/lùi ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03: [FAX]/ON/[5]/[B]) * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến thoát/lùi ban đầu hay các dây nịt có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay cảm biến thoát/lùi ban đầu.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
6. Thay con lăn trung gian thoát nếu nó bị mòn.
E746Mô tả:
Thoát bản gốc/kẹt giấy cảm biến đảo ngược còn lại

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E762Mô tả:
Giấy cảm biến đăng ký gốc còn kẹt giấy

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E770Mô tả:
Cảm biến phát hiện chiều rộng bản gốc-1 giấy còn lại kẹt

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E771Mô tả:
Cảm biến phát hiện chiều rộng bản gốc-2 kẹt giấy còn lại

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E772Mô tả:
Cảm biến phát hiện chiều rộng bản gốc-3 giấy còn lại

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E773Mô tả:
Giấy cảm biến vận chuyển trung gian ban đầu còn kẹt giấy

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E774Mô tả:
Giấy cảm biến vận chuyển trung gian ban đầu còn kẹt giấy

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E775Mô tả:
Giấy cảm biến vận chuyển trung gian ban đầu còn kẹt giấy

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E777Mô tả:
Giấy cảm biến vận chuyển trung gian ban đầu còn kẹt giấy

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy trên mỗi cảm biến không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Mỗi cảm biến có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) [E746]: [FAX]/ON/[5]/[B], [E762]: [FAX]/ON/[7]/[H], [E770]: [FAX] /ON/[8]/[F], [E771]: [FAX]/ON/[8]/[G], [E772]: [FAX]/ON/[8]/[H], [E773] : [FAX]/BẬT/[7]/[F], [E774]: [FAX]/BẬT/[7]/[G], [E775]: [FAX]/BẬT/[5]/[D] , [E777]: [FAX]/ON/[7]/[E]
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi từng cảm biến hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu đây là trường hợp.
4. Thay thế từng cảm biến. * Nếu cảm biến bắt đầu đọc ban đầu được thay thế, hãy thực hiện điều chỉnh tự động (05-356) cho nó.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E860Mô tả:
Mở nắp truy cập kẹt giấy ban đầu: Nắp truy cập kẹt giấy ban đầu đã mở trong khi vận hành RADF.

Biện pháp khắc phục:
1. Đóng nắp truy cập kẹt giấy ban đầu hoặc thiết bị đảo ngược ban đầu nếu chúng được mở. Xóa nếu có bất kỳ bản gốc nào trước khi đóng chúng.
2. Cảm biến đóng/mở nắp xử lý kẹt giấy ban đầu và cảm biến đóng/mở thiết bị sửa đổi ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03) Cảm biến đóng/mở nắp truy cập kẹt giấy ban đầu: 03-[FAX]ON/[7]/[C], Cảm biến đóng/mở thiết bị sửa lại bản gốc: 03-[FAX]ON/[5] /[C] * Nếu nó hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN74 hoặc CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đóng/mở nắp truy cập kẹt giấy ban đầu, cảm biến đóng/mở thiết bị sửa chữa ban đầu hoặc các bó dây có bị hở mạch hay không. Sửa nếu có.
4. Thay cảm biến đóng/mở nắp xử lý kẹt giấy ban đầu hoặc cảm biến đóng/mở thiết bị sửa đổi ban đầu. 5.
E870Mô tả:
RADF open jam: RADF đã mở trong quá trình hoạt động của RADF.

Biện pháp khắc phục:
1. Đóng RADF nếu nó được mở. Loại bỏ nếu có bất kỳ bản gốc nào trước khi đóng nó.
2. Cảm biến đóng/mở RADF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[D]) * Nếu hoạt động bình thường, hãy chuyển sang bước 6. Nếu không, hãy kiểm tra từ 3 đến 5 bên dưới.
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bo mạch RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đóng/mở RADF hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thay cảm biến đóng/mở RADF.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
6. Cảm biến đóng/mở RADF có được điều chỉnh trong phạm vi quy định không?
E871Mô tả:
Che kẹt mở ở trạng thái sẵn sàng đọc: Kẹt do mở nắp truy cập kẹt giấy gốc hoặc nắp trước trong khi RADF đang đợi tín hiệu bắt đầu quét từ thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
1. Đóng nắp truy cập kẹt giấy ban đầu hoặc nắp trước nếu chúng được mở ở trạng thái sẵn sàng đọc.
2. Cảm biến nắp truy cập kẹt giấy ban đầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03-[FAX]ON/[7]/[C])
3. Kiểm tra xem đầu nối CN75 trên bảng RADF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến nắp truy cập kẹt giấy ban đầu hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
4. Thay thế cảm biến nắp tiếp cận kẹt giấy ban đầu.
5. Thay thế bo mạch RADF, sau đó thực hiện điều chỉnh tự động cho cảm biến bắt đầu đọc ban đầu (05-356).
E890Mô tả:
Kẹt giấy hết thời gian ADF

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem có giấy tờ nào trong RADF không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Kiểm tra xem có giấy trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có. 3. Nếu vẫn xảy ra kẹt giấy, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không
E9F0Mô tả:
Kẹt lỗ do đột lỗ: Quá trình đột lỗ không được thực hiện đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong máy hoàn thiện hoặc thiết bị không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J1 trên bo mạch PC trình điều khiển đột lỗ có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển đột lỗ và cảm biến vị trí gốc đột dập (PI3P) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vị trí nhà đấm có hoạt động bình thường không? l → NO →
1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến vị trí nhà đục lỗ.
2. Thay thế cảm biến vị trí nhà đấm. CÓ Thay bo mạch PC trình điều khiển đột dập.
EA10Mô tả:
Kẹt giấy chậm trễ vận chuyển: Giấy đã qua cảm biến lối ra không đến được cảm biến đầu vào.

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong máy hoàn thiện hoặc thiết bị không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến đầu vào.
2. Gắn bộ truyền động một cách chắc chắn nếu trục của nó không đúng vị trí. 3. Thay cảm biến đầu vào. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EA20Mô tả:
Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy đã đến cảm biến đầu vào không vượt qua được cảm biến đầu vào.

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện hoặc bộ phận chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Có bất kỳ đầu nối J17, J24, J9 và J11 nào trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến giấy đầu vào đường đệm (PI17) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến giấy dẫn đường đệm (PI14) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến khay dập ghim (PI4) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến phân phối (PI3) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Bộ cảm biến nạp giấy vào đường đệm có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy dẫn đường đệm có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến khay dập ghim có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. ) Cảm biến khay dập ghim có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. ) Cảm biến khay dập ghim có hoạt động tốt không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện
EA30Mô tả:
Kẹt nguồn khi BẬT nguồn: Giấy vẫn còn ở cảm biến đầu vào khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Có bất kỳ đầu nối J17, J24 và J11 nào trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? Dây nịt kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến giấy đầu vào đường đệm (PI17) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến giấy dẫn đường đệm (PI14) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến phân phối (PI3) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Bộ cảm biến nạp giấy vào đường đệm có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động. ) Bộ cảm biến giấy đường đệm có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EA40Sự miêu tả:
Kẹt cửa do mở: Nắp trên hoặc nắp trước của Bộ hoàn thiện đã mở, hoặc cửa trên hoặc cửa trước của Bộ phận Đục lỗ đã mở trong khi in.

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện hoặc bộ phận chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Bộ hoàn thiện có được kết nối với thiết bị chính không? → KHÔNG → Kết nối bộ hoàn thiện với thiết bị chính. CÓ Đầu nối J12 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến khớp nối (PI15) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến khớp có hoạt động bình thường không? l → NO →
1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến khớp nối.
2. Thay cảm biến khớp nối. CÓ Cánh cửa của bộ hoàn thiện có đóng không? → KHÔNG → Đóng cửa lại. CÓ Đầu nối J12 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến mở cửa (PI16) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến mở cửa có hoạt động bình thường không? l → NO →
1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến mở cửa.
2. Thay cảm biến mở cửa. CÓ Đầu nối J5 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và công tắc cửa (MS1) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Đầu nối J5 trên bo mạch PC trình điều khiển đột dập có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC trình điều khiển đột dập và công tắc cửa trước (MS2P) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Công tắc cửa trên và cửa trước có hoạt động bình thường không? ll → NO →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của công tắc cửa và công tắc cửa trước.
2. Thay công tắc cửa trên/cửa trước.
EA50Mô tả:
Dập ghim bị kẹt: Dập ghim không được thực hiện đúng cách

Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ hoàn thiện hoặc thiết bị hoặc trên khay dập ghim không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Kẹt giấy có được xử lý bằng cách tháo hộp ghim ra khỏi bộ hoàn thiện và tháo tấm ghim được trượt ra khỏi hộp đựng ghim không? → CÓ → Kết thúc. KHÔNG Đầu nối J8 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (PI22) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến vị trí gốc kim bấm có hoạt động bình thường không? l → NO →
1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến vị trí gốc dập ghim.
2. Thay cảm biến vị trí gốc của kim bấm. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EA60Mô tả:
Kẹt giấy đến sớm: Cảm biến đầu vào phát hiện giấy sớm hơn thời gian đã chỉ định

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong máy hoàn thiện hoặc thiết bị không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn đầu nối của cảm biến đầu vào.
2. Gắn bộ truyền động một cách chắc chắn nếu trục của nó không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến đầu vào. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EA80Mô tả:
Dập ghim bị kẹt: Dập ghim không được thực hiện đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ phận hoàn thiện, phần máy khâu yên ngựa hoặc bộ phận chính hoặc trên khay dập ghim không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Kẹt giấy có được xử lý bằng cách tháo hộp ghim ra khỏi bộ hoàn thiện và tháo các ghim bị kẹt trong bộ phận dập ghim không? → CÓ → Kết thúc KHÔNG Đầu nối J8 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên và công tắc vị trí ban đầu của máy khâu (phía sau: MS5S, phía trước: MS7S) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Công tắc vị trí ban đầu của máy may có hoạt động bình thường không? ll → NO →
1. Kết nối các đầu nối của công tắc vị trí ban đầu của máy may một cách chắc chắn.
2. Thay thế các công tắc vị trí ban đầu của máy may. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe.
EA90Mô tả:
Kẹt cửa do mở: Nắp nạp hoặc nắp nạp đã mở trong khi in.

Biện pháp khắc phục:
đơn vị chính? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cửa máy khâu yên có đóng không? → KHÔNG → Đóng cửa lại. CÓ Một trong hai đầu nối J10 hoặc J11 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên có bị ngắt kết nối không? Các bó dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến mở nắp (PI2S: cảm biến đóng/mở cửa trước, PI3S:cảm biến nắp giao hàng, PI9S: cảm biến nắp đầu vào) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến mở nắp có hoạt động bình thường không? l → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến mở nắp.
2. Thay cảm biến mở nắp. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EAA0Mô tả:
Kẹt nguồn khi BẬT nguồn: Giấy còn lại ở cảm biến giấy số 1, cảm biến giấy số 2, cảm biến giấy số 3, cảm biến đường dẫn giấy dọc hoặc cảm biến phân phối khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong khu vực hoàn thiện hoặc khâu yên xe không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Có bất kỳ đầu nối J10, J13 và J9 nào trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 1 (PI18S) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 2 (PI19S) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 3 (PI20S) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy theo chiều dọc (PI17S) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến phân phối (PI11S) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Bộ cảm biến giấy số 1 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 2 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến đường dẫn giấy dọc có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. ) Cảm biến đường dẫn giấy dọc có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. ) Cảm biến đường dẫn giấy dọc có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe.
EAB0Mô tả:
Kẹt giấy dừng vận chuyển: Giấy đã qua cảm biến đầu vào không đến hoặc vượt qua cảm biến giấy số 1, cảm biến giấy số 2, cảm biến giấy số 3 hoặc cảm biến chuyển phát.

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ phận hoàn thiện, bộ phận khâu yên xe hoặc bộ phận chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? Một trong hai đầu nối J10 hoặc J9 trên bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 1 (PI18S) có bị hở mạch không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến giấy số 2 (PI19S) có bị hở mạch không? Dây nịt có kết nối với bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và No. 3 cảm biến giấy (PI20S) bị hở mạch? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe và cảm biến phân phối (PI11S) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối các đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 1 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 2 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí. 3
. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 1 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 2 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 1 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 2 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. 2 cảm biến giấy hoạt động bình thường? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe. 2 cảm biến giấy hoạt động bình thường? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến giấy số 3 có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) Cảm biến phân phối có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Kết nối chắc chắn các đầu nối của cảm biến.
2. Gắn chặt các bộ truyền động nếu trục của chúng không đúng vị trí.
3. Thay cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển máy khâu yên xe.
EAC0Mô tả:
Kẹt giấy chậm vận chuyển: Giấy đã đến cảm biến đầu vào không vượt qua được cảm biến đầu vào.

Biện pháp khắc phục:
Có mảnh giấy nào còn sót lại trên đường vận chuyển trong bộ phận hoàn thiện, bộ phận khâu yên xe hoặc bộ phận chính không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Đầu nối J17 trên bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối không? Bộ dây kết nối bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện và cảm biến đầu vào (PI1) có bị hở mạch không? → CÓ → Kết nối đầu nối một cách an toàn. Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đầu vào có hoạt động bình thường không? (Kiểm tra chuyển động của bộ truyền động.) ll → KHÔNG →
1. Cắm chặt đầu nối của cảm biến.
2. Gắn bộ truyền động một cách chắc chắn nếu trục của nó không đúng vị trí.
3. Thay thế cảm biến. CÓ Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EAD0Mô tả:
Kẹt hết thời gian chờ lệnh kết thúc in: Quá trình in không kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa bo mạch SYS và bo mạch LGC khi kết thúc quá trình in.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ chính có quay bình thường không? → KHÔNG
1. Kiểm tra xem có giấy trong thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy kiểm tra những điều sau:
3. Kiểm tra xem lỗi đã được xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại.
4. Kiểm tra xem các đầu nối kết nối bo mạch SYS, bo mạch SYSIF, bo mạch SLG và bo mạch PLG có bị ngắt kết nối không.
5. Kiểm tra xem các bó dây kết nối bo mạch SYS, bo mạch SLG và bo mạch PLG có bị hở mạch không.
6. Thay bo mạch SYS, bo mạch SYSIF và bo mạch LGC.
EAD0Mô tả:
Thời gian nhận giấy bị kẹt: Quá trình in không thể hoàn thành bình thường do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và Bộ hoàn thiện khi giấy được vận chuyển từ thiết bị đến Bộ hoàn thiện.

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện có hoạt động không? → CÓ → Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện. KHÔNG
1. Kiểm tra xem điện áp (24V) có được cung cấp cho máy hoàn thiện không.
2. Kiểm tra kết nối của bo mạch LGC và bo mạch IPC.
3. Kiểm tra xem dây nối bo mạch IPC và đầu nối I/F của bộ hoàn thiện của phía thiết bị có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem bó dây kết nối đầu nối I/F của bo mạch PC phía bộ hoàn thiện và bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện có bị hở mạch không.
5. Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EB30Mô tả:
Kẹt giấy trong khoảng thời gian chờ sẵn sàng: Thiết bị phán đoán rằng việc vận chuyển giấy đến Bộ hoàn thiện bị vô hiệu hóa do lỗi giao tiếp giữa thiết bị và Bộ hoàn thiện khi bắt đầu in.

Biện pháp khắc phục:
Có giấy trong thiết bị không? → KHÔNG → Thay bảng LGC. CÓ Bo mạch IPC và bo mạch LGC có được kết nối đúng cách với nhau không? → KHÔNG → Kết nối chúng đúng cách. CÓ Dây nịt có được kết nối chắc chắn với bảng IPC không? → KHÔNG → Kết nối dây nịt đúng cách. CÓ Có bất kỳ chân kết nối nào của dây nịt kết nối thiết bị và bộ hoàn thiện bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ dây nào trong số đó bị hở mạch không? → KHÔNG → Kết nối chốt hoặc thay dây nịt. CÓ
1. Thay bo mạch IPC.
2. Thay bo mạch LGC.
3. Thay bo mạch PC của bộ điều khiển bộ hoàn thiện.
EB50Mô tả:
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều lần giấy trước đó đã gây ra việc nạp sai giấy tiếp theo.

Biện pháp khắc phục:
Trong trường hợp giấy được nạp từ ngăn kéo thứ nhất, thiết bị nạp tay hoặc Mở nắp thiết bị nạp tay. Có giấy nào phía trước cảm biến nạp giấy vào ngăn kéo không? ll → YES → Lấy giấy ra. * Làm sạch hoặc thay thế trục nạp và trục tách nếu lỗi này xảy ra thường xuyên. KHÔNG Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]ON/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến đăng ký.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng. Trường hợp nạp giấy từ ngăn kéo thứ 2, ngăn kéo thứ 3, Ngăn kéo thứ 4, Tandem LCF Mở nắp thiết bị rẽ nhánh. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? ll → YES → Lấy giấy ra. * Làm sạch hoặc thay thế trục nạp và trục tách nếu lỗi này xảy ra thường xuyên. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Nếu còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy giấy ra. Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng. Tandem LCF Mở nắp thiết bị rẽ nhánh. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? ll → YES → Lấy giấy ra. * Làm sạch hoặc thay thế trục nạp và trục tách nếu lỗi này xảy ra thường xuyên. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Nếu còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy giấy ra. Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng. Tandem LCF Mở nắp thiết bị rẽ nhánh. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất không? ll → YES → Lấy giấy ra. * Làm sạch hoặc thay thế trục nạp và trục tách nếu lỗi này xảy ra thường xuyên. KHÔNG Cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[1]/[C]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN329 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ nhất. 6. Thay bo mạch LGC. CÓ Nếu còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy giấy ra. Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng.
EB60Mô tả:
Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Việc nạp nhiều lần giấy trước đó đã gây ra lỗi nạp giấy sắp tới (= phát hiện lại sau khi không phát hiện thấy kẹt giấy tại [EB50]).

Biện pháp khắc phục:
Mở nắp đơn vị bypass. Có giấy nào phía trước cảm biến đăng ký không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03-[FAX]OFF/[4]/[E]) ↓ → KHÔNG →
1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không.
2. Kiểm tra xem đầu nối CN341 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
3. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
5. Thay cảm biến đăng ký.
6. Thay bo mạch LGC. CÓ Kiểm tra các con lăn. Làm sạch hoặc thay thế chúng.
EC00Mô tả:
Mứt độ trễ cho ăn bộ chèn

Biện pháp khắc phục:
Con lăn nạp, con lăn nạp liệu và con lăn phân tách có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến phân tách có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến phân tách có hoạt động không đúng cách không? → YES → Thay cảm biến phân tách. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC10Mô tả:
Bộ chèn ngừng cấp giấy kẹt

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến phân tách có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến phân tách có hoạt động không đúng cách không? → YES → Thay cảm biến phân tách. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC20Mô tả:
Độ trễ đường dẫn ngược của bộ chèn jam-1

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn lùi có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không bình thường không? → YES → Thay cảm biến đường lùi. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC30Mô tả:
Chặn đường đảo ngược của bộ chèn kẹt-1

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn lùi có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không bình thường không? → YES → Thay cảm biến đường lùi. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC40Mô tả:
Độ trễ đường dẫn ngược của bộ chèn jam-2

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn lùi có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không bình thường không? → YES → Thay cảm biến đường lùi. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC50Mô tả:
Chặn đường dẫn đảo ngược của bộ chèn kẹt-2

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển và con lăn đảo ngược có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch các con lăn. KHÔNG Dây nối giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến đường dẫn lùi có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Cảm biến đường lùi có hoạt động không bình thường không? → YES → Thay cảm biến đường lùi. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC60Mô tả:
Độ trễ vận chuyển bộ chèn kẹt-1

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch con lăn. KHÔNG Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Bộ cảm biến vận chuyển hoạt động không chính xác? → YES → Thay cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC70Mô tả:
Bộ phận dừng vận chuyển bộ chèn kẹt-1

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch con lăn. KHÔNG Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Bộ cảm biến vận chuyển hoạt động không chính xác? → YES → Thay cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC80Mô tả:
Độ trễ vận chuyển bộ chèn kẹt-2

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch con lăn. KHÔNG Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Bộ cảm biến vận chuyển hoạt động không chính xác? → YES → Thay cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
EC90Mô tả:
Dừng vận chuyển bộ chèn kẹt-2

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển có bị bẩn không? → CÓ → Làm sạch con lăn. KHÔNG Dây nịt giữa bảng điều khiển bộ chèn và cảm biến vận chuyển có bị hở mạch không? → CÓ → Thay dây nịt. KHÔNG Bộ cảm biến vận chuyển hoạt động không chính xác? → YES → Thay cảm biến vận chuyển. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
ECA0Mô tả:
Giấy còn lại trong Bộ chèn khi BẬT nguồn

Biện pháp khắc phục:
Có giấy còn lại ở đường vận chuyển bộ chèn không? → CÓ → Lấy giấy ra. KHÔNG Cảm biến phân cách, cảm biến đảo chiều và cảm biến vận chuyển có hoạt động không bình thường không? → CÓ → Thay cảm biến. KHÔNG Thay bảng điều khiển bộ chèn.
ECB0Mô tả:
Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Bộ chèn

Biện pháp khắc phục:
Kích thước giấy trên khay chèn có phù hợp với kích thước được đặt ở bảng điều khiển máy photocopy không? → KHÔNG → Đặt cùng khổ giấy như trên khay. CÓ Cảm biến phân tách có hoạt động không đúng cách không? → YES → Thay cảm biến phân tách. KHÔNG Thực hiện điều chỉnh độ rộng của thanh dẫn bên khay bộ chèn.
ECC0Mô tả:
Đơn vị chèn sai

Biện pháp khắc phục:
Tình trạng có được cải thiện khi TẮT/BẬT công tắc nguồn máy photocopy không? → KHÔNG
1. Thay bo mạch LGC của máy photocopy.
2. Thay thế bo mạch IPC.
3. Thay thế bảng điều khiển bộ chèn
ECD0Mô tả:
Bộ chèn kẹt cửa mở

Biện pháp khắc phục:
Vấn đề có được giải quyết bằng cách mở nắp truy cập kẹt giấy của bộ chèn không? → KHÔNG
1. Kiểm tra trạng thái lắp đặt của nắp.
2. Thay thế công tắc nắp và lò xo tấm.
F070Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa System-CPU và Engine-CPU

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN104 trên bo mạch SYS và CN130, CN131, CN134 trên bo mạch SYSIF có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem đầu nối CN10 trên bo mạch SLG có bị ngắt kết nối không.
(3) Kiểm tra xem dây nịt kết nối bo mạch SYSIF và bo mạch SLG có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
(4) Kiểm tra xem dây nịt kết nối bo mạch SYSIF và bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
(5) Kiểm tra xem kết nối của bo mạch SYS (CN104) và bo mạch SYSIF (CN130) có bị hở mạch không.
(6) Nếu bo mạch SYS đã được thay thế, hãy kiểm tra xem cài đặt chốt jumper trên bo mạch SYS có đúng không. (Chốt jumper phải được cắm vào giữa chân 2 và 3 của CN103 và CN115.)
(7) Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống trên bo mạch SYS.
(8) Kiểm tra phiên bản của phiên bản ROM động cơ trên bảng LGC.
(9) Kiểm tra phiên bản ROM máy quét trên bảng SLG.
(10) Thay bo mạch SYS.
(11) Thay bo mạch SLG.
(12) Thay bo mạch LGC.
(13) Thay bo mạch SYSIF.
F090Mô tả:
SRAM bất thường trên bảng SYS

Biện pháp khắc phục:
(1) TẮT nguồn và khởi động Chế độ cài đặt (08).
(2) Khi “SRAM ERROR DOES IT INITIALIZE” hiển thị trên màn hình LCD, hãy kiểm tra đích và sau đó nhấn nút [START]. Nếu điểm đến không chính xác, hãy nhập đúng điểm đến rồi nhấn nút [START].
(3) Sau khi thông báo xác nhận hiển thị trên màn hình LCD, hãy nhấn nút [INTERRUPT] (để khởi tạo SRAM).
(4) Thực hiện hiệu chuẩn bảng điều khiển (08-692).
(5) Thực hiện khởi tạo khi nâng cấp phiên bản phần mềm (08-947).
(6) Nhập số sê-ri (08-995). Đảm bảo rằng số sê-ri giống với số sê-ri trên nhãn nhận dạng được đính kèm ở nắp sau của thiết bị. Lưu ý: Địa chỉ MAC của thiết bị được tạo dựa trên số sê-ri này. Nhập số sê-ri không chính xác có thể dẫn đến không thể truy cập mạng do địa chỉ MAC không hợp lệ.
(7) Khởi tạo thông tin NIC (08-693).
(8) TẮT nguồn rồi khởi động với Chế độ điều chỉnh (05).
(9) TẮT nguồn rồi BẬT lại. Nếu không khắc phục được lỗi, hãy thay thế SRAM trên bo mạch SYS.
F100Mô tả:
Lỗi định dạng ổ cứng: Không thể định dạng ổ cứng bình thường.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem ổ cứng đã được gắn chưa.
(2) Kiểm tra xem ổ cứng được chỉ định đã được gắn chưa.
(3) Kiểm tra xem các chân kết nối của HDD có bị cong không. (
4) Kiểm tra xem đầu nối nguồn có bị ngắt kết nối không.
(5) Kiểm tra xem đầu nối CN109 và CN114 trên bo mạch SYS có bị ngắt kết nối không.
(6) Thay dây nịt.
(7) Khởi tạo ổ cứng. (Nhập “2” tại 08-690.) (8) Thay thế ổ cứng. (9) Thay bo mạch SYS.
F101Mô tả:
Chưa kết nối ổ cứng: Không phát hiện thấy kết nối của ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của bó dây có bị đứt không.
(3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
(4) Thay bo mạch SYS.
F102Mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng: Ổ cứng không sẵn sàng để khởi động.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của bó dây có bị đứt không.
(3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
(4) Thay bo mạch SYS.
F103Mô tả:
Hết thời gian truyền dữ liệu của ổ cứng: Việc đọc hoặc ghi dữ liệu không được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của bó dây có bị đứt không.
(3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
(4) Thay bo mạch SYS.
F104Mô tả:
Lỗi dữ liệu ổ cứng: Phát hiện bất thường trong dữ liệu của ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của bó dây có bị đứt không.
(3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
(4) Thay bo mạch SYS.
F105Mô tả:
Các lỗi ổ cứng khác

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây của bó dây có bị đứt không.
(3) Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (08-694). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
(4) Thay bo mạch SYS.
F106Mô tả:
Thiệt hại phân vùng Point and Print

Biện pháp khắc phục:
(1) TẮT nguồn và khởi động Chế độ cài đặt (08).
(2) Nhập “662” và nhấn nút [START]. (Xóa phân vùng được thực hiện.)
(3) Khởi động lại thiết bị.
(4) Truy cập TopAccess. Nhấp vào tab [Quản trị], sau đó nhấp vào Menu Bảo trì để mở. Sau đó cài đặt trình điều khiển “Điểm và In”.
F107Mô tả:
/BOX thiệt hại phân vùng

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo Lưu trữ Điện tử bằng Chế độ Cài đặt (08-666).
F108Mô tả:
/SHA làm hỏng phân vùng

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo thư mục dùng chung bằng Chế độ cài đặt (08-667).
F110Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Máy quét-CPU
Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN104 trên bo mạch SYS và CN130, CN131, CN134 trên bo mạch SYSIF có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem đầu nối CN10 trên bo mạch SLG có bị ngắt kết nối không.
(3) Kiểm tra xem dây nịt kết nối bo mạch SYSIF và bo mạch SLG có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
(4) Kiểm tra xem dây nịt kết nối bo mạch SYSIF và bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
(5) Kiểm tra xem kết nối của bo mạch SYS (CN104) và bo mạch SYSIF (CN130) có bị hở mạch không.
(6) Nếu bo mạch SYS đã được thay thế, hãy kiểm tra xem cài đặt chốt jumper trên bo mạch SYS có đúng không. (Chốt jumper phải được cắm vào giữa chân 2 và 3 của CN103 và CN115.)
(7) Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống trên bo mạch SYS.
(8) Kiểm tra phiên bản của phiên bản ROM động cơ trên bảng LGC.
(9) Kiểm tra phiên bản ROM máy quét trên bảng SLG.
(10) Thay bo mạch SYS.
(11) Thay bo mạch SLG.
(12) Thay bo mạch LGC.
(13) Thay bo mạch SYSIF.
F111Mô tả:
Máy quét phản ứng bất thường

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem đầu nối CN104 trên bo mạch SYS và CN130, CN131, CN134 trên bo mạch SYSIF có bị ngắt kết nối không.
(2) Kiểm tra xem đầu nối CN10 trên bo mạch SLG có bị ngắt kết nối không.
(3) Kiểm tra xem dây nịt kết nối bo mạch SYSIF và bo mạch SLG có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
(4) Kiểm tra xem dây nịt kết nối bo mạch SYSIF và bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
(5) Kiểm tra xem kết nối của bo mạch SYS (CN104) và bo mạch SYSIF (CN130) có bị hở mạch không.
(6) Nếu bo mạch SYS đã được thay thế, hãy kiểm tra xem cài đặt chốt jumper trên bo mạch SYS có đúng không. (Chốt jumper phải được cắm vào giữa chân 2 và 3 của CN103 và CN115.)
(7) Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống trên bo mạch SYS.
(8) Kiểm tra phiên bản của phiên bản ROM động cơ trên bảng LGC.
(9) Kiểm tra phiên bản ROM máy quét trên bảng SLG. (10) Thay bo mạch SYS.
(11) Thay bo mạch SLG.
(12) Thay bo mạch LGC.
(13) Thay bo mạch SYSIF.
F120Mô tả:
Cơ sở dữ liệu bất thường: Cơ sở dữ liệu không chạy bình thường.

Biện pháp khắc phục:
(1) Xây dựng lại cơ sở dữ liệu. (Thực hiện 08-684.)
(2) Nếu không khắc phục được lỗi, hãy khởi tạo lại ổ cứng. (Nhập “2” tại 08-690.)
F130Mô tả:
Địa chỉ MAC không hợp lệ

Biện pháp khắc phục:
So sánh số sê-ri của thiết bị với số hiển thị trong 08-995. Nếu chúng khác nhau, hãy nhập đúng số sê-ri ở 08-995.
F200Mô tả:
Đã tắt tùy chọn ghi đè dữ liệu (GP-1070)

Biện pháp khắc phục:
Thực hiện cài đặt chương trình cơ sở (một số chương trình cơ sở: OS, HDD, SYS, Laser Firmware, PFC Firmware, Engine Main Firmware và Scanner Firmware) bằng phương tiện USB. "6.1 Cập nhật chương trình cơ sở bằng phương tiện USB" * Khi chức năng của Bộ kích hoạt ghi đè dữ liệu (GP-1070) bị xóa khỏi thiết bị, cuộc gọi dịch vụ “F200” sẽ xảy ra.
F350Mô tả:
Bảng SLG bất thường

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SLG có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
(2) Nếu không tìm thấy vấn đề gì trong phần kiểm tra
(1) ở trên, hãy kiểm tra sự kết hợp giữa phiên bản phần sụn của ROM hệ thống, ROM động cơ và ROM máy quét. Cài đặt lại chương trình cơ sở ROM máy quét.
(3) Nếu xảy ra lỗi sau khi thực hiện bước
(2) ở trên, hãy thay thế bo mạch SLG.
F400Mô tả:
Quạt làm mát bo mạch SYS bất thường

Biện pháp khắc phục:
(1) Kiểm tra xem quạt có quay bình thường không.
(2) Nếu không, hãy kiểm tra xem có vật lạ nào bị dính vào không.
(3) Đầu nối CN112 và đầu nối rơle của bo mạch SYS có được kết nối chắc chắn không? (4) Thay quạt làm mát bo mạch SYS.

>> Xem Thêm: Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 5018A

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Toshiba 557 trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 557
Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 557

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Toshiba 557

Phần 1:

– C130, C140, C150, C160, C180, C1A0, C1C0, C260, C270, C280, C360, C370, C411, C412, C443, C445, C446, C447, C449, C465, C466, C467, C468, C471, C472, C473, C474, C475, C480, C481, C490, C4A0.

– C4B0, C550, C560, C570, C580, C590, C5A1, C730, C880, C890, C8A0, C8B0, C8C0, C8E0, C940, C970, CA10, CA20, CA30, CA41, CA42, CA43, CA50, CA90, CAA0, CAB0,  CAC0, CAF0, CB10, CB20, CB30, CB40.

– CB50, CB60, CB70, CB80, CB90, CBA0, CBB0, CBC0, CBD0, CBE0, CBF0, CC00, CC10, CC20, CC40, CC50, CC60, CC80, CCC1, CCĐ1, CCE1, CD00, CD10, CD20, CD30, CD40, CD50, CDE0, CE50, CE90, CF00.

– CF10, CF70, CF80, E010, E020, E030, E061, E062, E063, E064, E065, E090, E091, E0A0, E110, E120, E130, E140, E150, E160, E180, E190, E200, E201, E211, E220, E230, E240, E250, E260, E261, E2A1, E300.

Phần 2:

– E301, E310, E320, E330, E331, E340, E350, E360, E370, E380, E3C0, E3C1, E3D0, E3E0, E3F0, E410, E440, E450, E460, E470, E510, E511, E512, E540, E550, E570, E580, E590, E5A0, E712, E714, E721, E722.

– E724, E725, E726, E727, E729, E731, E744, E745, E746, E762, E770, E771, E772, E773, E774, E775, E777, E860, E870, E871, E890, E9F0, EA10, EA20, EA30, EA40, EA50, EA60, EA80, EA90, EAA0, EAB0.

– EAC0, EAD0, EAD0, EB30, EB50, EB60, EC00, EC10, EC20, EC30, EC40, EC50, EC60, EC70, EC80, EC90, ECA0, ECB0, ECC0, ECD0, F070, F090, F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F110, F111, F120, F130, F200, F350, F400.

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat